Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

Informacja dla uczestników projektów PO KL

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach jako beneficjent projektów PO KL, z uwagi na przetwarzanie danych osobowych uczestników tych projektów, zgodnie z art. 13 tego rozporządzenia, informuje iż:

1) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
2) dane osobowe, które są przetwarzane dotyczą informacji uzyskanych w ramach projektu;
3) administratorem danych osobowych uczestników projektu jest Instytucja Zarządzająca PO KL, Minister Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@miir.gov.pl 
4) celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość udokumentowania kwalifikowalności wydatków w ramach projektu PO KL w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu; 
5) uczestnik projektu ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania; 
6) uczestnik projektu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
7) podmioty, które będą przetwarzać dane osobowe: beneficjent projektu, partnerzy projektu, podwykonawcy oraz podmioty świadczący usługi na rzecz podwykonawców w związku z realizacją projektu;
8) beneficjent czyli Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach  powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres mail iod@sensira.pl


1.  Projekt "Stawiamy na jakość III"
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Okres trwania projektu: 01.01.2012 – 31.12.2012.
pdf Projekt - Stawiamy na jakość III

2. Projekt "Wykorzystaj szansę"
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
Okres trwania projektu: 01.01.2008 – 31.12.2013
pdf Projekt - Wykorzystaj szansę
3. Program "Młody-sukces zawodowy"
Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach pozyskał dodatkowo 931,8 tys. zł z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu specjalnego pn. „Młody – sukces zawodowy”.
Okres realizacji: 01.06.2012 – 31.12.2012
Wartość programu: 1.112.600,00 zł 
pdf Program - Młody sukces zawodowy
 
4. Projekt "Do kariery bez bariery"
Schemat A: Wspieranie młodzieży na rynku pracy
Priorytet 1: Aktywna   polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Działanie 1.2  SPO RZL: Perspektywy dla młodzieży 
pdf Projekt - Do kariery bez bariery

5. Projekt  "Szansa na pracę"
Schemat A: Program aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych
Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej  i społecznej
Działanie 1.3  SPO RZL: Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

pdf Projekt - Szansa na pracę

6. Projekt Leonardo da Vinci: "Europejska Gosposia"
Projekt realizowany w Partnerstwie 

pdf Projekt - Leonardo da Vinci: „Europejska Gosposia”

7. Projekt Leonardo da Vinci "Pomocna dłoń"
Projekt realizowany w Partnerstwie 

pdf Projekt - Leonardo da Vinci: „Pomocna dłoń”

8. Program PHARE 2002 – Aktywne formy zapobiegania bezrobociu
"START" - program aktywizacji młodzieży
Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży
Projekt realizowany w partnerstwie 

pdf Program PHARE 2002 – Aktywne formy zapobiegania bezrobociu”

9. Projekt "Udany start"
Schemat A: Wspieranie młodzieży na rynku pracy
Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej,
Działanie 1.2  SPO RZL: Perspektywy dla młodzieży 

pdf Projekt - "Udany start"

10. Projekt "Zielone światło"
Schemat A: Wspieranie osób bezrobotnych , w tym długotrwale bezrobotnych
Priorytetu 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej  i społecznej
Działanie 1.3  SPO RZL: Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 

pdf Projekt "Zielone światło"

11. Projekt "Outsourcing usług marketingowych w Powiatowym Urzędzie  Pracy"
Schemat B: Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy
Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej  i społecznej
Działanie 1.1 SPO RZL: Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy

pdf Projekt "Outsourcing usług marketingowych w Powiatowym Urzędzie  Pracy"
pdf efekty-outsourcing.pdf
pdf ewaluacja-Outsourcing.pdf
  
12. Projekt "Kobieto bądź zwycięzcą"
Schemat A: Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Działanie 1.6 SPO RLZ: Integracja i reintegracja zawodowa kobiet
pdf Projekt "Kobieto bądź zwycięzcą"
  
13. Projekt "Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem  metody blended learning"
Schemat: Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy
Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej  i społecznej
Działanie 1.1  SPO RZL: Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy
pdf Projekt-Doskonalenie-Kwalifikacji.pdf
pdf blended-learning.pdf
 
14. Projekt "Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – Model Funkcjonowania  w Sieci Współpracy"
Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanego  z EFS, Działanie 2
Temat: Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług
na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy
Projekt realizowany w partnerstwie
pdf Projekt "Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej"
 
15. Projekt "Punkty Pomocy Koleżeńskiej"
Schemat A: Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem  społecznym
Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej  i społecznej
Działanie 1.5 SPO RZL: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie  grup szczególnego ryzyka
Projekt realizowany w partnerstwie
pdf Projekt "Punkty Pomocy Koleżeńskiej"
 
16. Projekt  "Aktywna młodzież"
Schemat A: Wspieranie młodzieży na rynku pracy
Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej,
Działanie 1.2  SPO RZL: Perspektywy dla młodzieży
pdf Projekt  "Aktywna młodzież"
pdf Ewaluacja-1-2-Aktywna-Mlodziez.pdf
pdf wyniki_ankiet-1-2-Aktywna-Mlodziez.pdf
 
17.  Projekt "Fachowiec na rynku pracy"
Schemat A: Wspieranie osób bezrobotnych , w tym długotrwale bezrobotnych
Priorytetu 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej  i społecznej
Działanie 1.3  SPO RZL: Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia
pdf Projekt "Fachowiec na rynku pracy"
pdf Ewaluacja-1-3-Fachowiec-na-rynku-pracy.pdf
pdf wyniki-ankiet-1-3-Fachowiec-na-rynku-pracy.pdf
 
18. Projekt "Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery"
Schemat A: Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
Działanie 1.6 SPO RLZ: Integracja i reintegracja zawodowa kobiet
Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Projekt realizowany w partnerstwie
pdf Projekt "Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery"
  
19. Projekt "Stawiamy na jakość"
Priorytet VI: Rynek Pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w
realizacji zadań na rzecz ajtywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.
Okres trwania projektu: 01.04.2008 - 31.01.2010
pdf Projekt "Stawiamy na jakość"
  
20. Projekt "Edukacyjna wyprawa"
Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci
Projekt „Edukacyjna wyprawa” zakłada tygodniowy wyjazd do Wielkiej Brytanii 20 osób współpracujących ze sobą i działających w obszarze rynku pracy i opieki społecznej. Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i kwalifikacji pracowników, poprawa jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy, zapoznanie się z funkcjonowaniem brytyjskich instytucji  do  spraw  zatrudnienia  i  opieki   społecznej, poznanie innowacyjnych metod pracy z osobami bezrobotnymi i wykluczonymi społecznie, a także poznanie nowych  rozwiązań walki z bezrobociem w innym kraju UE. Oczekiwanym  rezultatem  jest  podwyższenie  kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, transfer dobrych praktyk na grunt instytucji lokalnych, nawiązanie współpracy polsko-brytyjskiej, poprawa jakości usług oferowanych przez PUP i dostosowanie jego działalności do standardów Unii Europejskiej.
 
Okres trwania projektu: 01.01.2010 – 31.12.2010
Wartość projektu: 43 980 Euro (197 910,00 PLN)

pup_ue

21. „Badanie świętochłowickiego rynku pracy w latach 2010-2015” 
Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki"
Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie"
Poddziałanie 8.1.2 ,,Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" 
pdf Projekt "Badanie świętochłowickiego rynku pracy w latach 2010-2015"

22. Projekt "Stawiamy na jakość II"
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej  w regionie
6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Okres trwania projektu: 01.01.2010 – 31.12.2011.

Celem głównym projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez pozyskanie dodatkowych środków na dofinansowanie kontynuacji zatrudnienia dla 1 pośrednika pracy i 2 doradców zawodowych, a tym samym utrzymanie wymaganego stanu zatrudnienia pracowników tych specjalizacji.Celami szczegółowymi projektu jest podwyższenie jakości, dostępności, efektywności   i rozwój lokalnych usług świadczonych przez pośredników pracy i doradców zawodowych na rzecz osób bezrobotnych oraz sprawniejsza i efektywniejsza realizacja zadań. 

Zapraszamy do zapoznania się z krótką lekturą dotyczącą pracy naszych doradców zawodowych i pośredników pracy pt: ”Upowszechnienie i podwyższenie jakości usług świadczonych przez pośredników pracy i doradców zawodowych w liczbach w okresie 01.01.10-31.12.2011 r."

23. Projekt "Równi w biznesie"
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

pdf Projekt "Równi w biznesie"

24. Projekt "Droga do zatrudnienia"
Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu zostali Partnerami projektu „Droga do zatrudnienia” realizowanego przez Organizację A4e w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
pdf Projekt "Droga do zatrudnienia"

25. Projekt „Sięgamy po europejskie standardy”

pdf Projekt „Sięgamy po europejskie standardy”

26. Program "JUNIOR 2012 – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”

pdf Projekt „JUNIOR 2012"

27. Projekt „Kierunek – praca”
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Okres trwania projektu: 01.01.2013 – 31.05.2014.
pdf Projekt „Kierunek praca"

28. Projekt „Dojrzały profesjonalizm”
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
pdf Projekt „Dojrzały profesjonalizm"
 
29. Projekt "Stawiamy na jakość IV"
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Okres trwania projektu: 01.01.2013 – 31.12.2014.
pdf Projekt „Stawiamy na jakość IV"
 
30. Projekt „Innowacyjne wsparcie dla ciebie”
Priorytet I: "Zatrudnienie i integracja społeczna"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Termin realizacji: 01.05.2011 – 31.12.2014
 
Lider:  
CTC Polska sp. z o.o.
Partnerzy:
Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich
Bit schulungscenter Nfg.GmbH & Co KG
pdf Projekt „Innowacyjne wsparcie dla ciebie"
 
31. Projekt "Wykorzystaj szansę"
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
 
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. 
Okres trwania projektu: 01.01.2014 – 31.12.2014
pdf

Projekt „Wykorzystaj szansę"

 
32. Projekt „Mój potencjał”
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 
6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 
Okres trwania projektu: 01.07.2014 – 30.06.2015. 
 
Celem głównym projektu podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do  zatrudnienia 100 OB zarejestrowanych w PUP w Św-cach do VI.2015r. 
W ramach projektu zaplanowano: 
zajęcia aktywizacyjne oraz staże dla 104 osób, 
szkolenia zawodowe dla 20 osób.
pdf

Projekt „Mój potencjał"

 
33.  Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
Okres trwania projektu: 01.06.2013-31.05.2015
 
Celem projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz nabycie przez te osoby wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej. Do projektu zakwalifikowane zostaną 23 osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Świętochłowice, które otrzymają najwyższą punktację w procesie rekrutacji.
Uczestnicy projektu objęci zostaną Indywidualnym Planem Działania ukierunkowanym na wskazanie potencjału przedsiębiorczego oraz szkoleniami z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 
Po zakończeniu szkoleń i doradztwa uczestnicy projektu mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.
Projekt zakłada przyznanie 19 uczestnikom, których wnioski zostaną najwyżej ocenione dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości około 21 tys. zł.
pdf

Projekt „Kierunek przedsiębiorczość"

 
34.  Projekt „TRACE 2 - Training for Activation, Capability and Empowerment 2”
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci
Okres realizacji: 01.08.2013-31.07.2015
 logo program llp pl png
Liderem projektu była Regionalna Agencja Zatrudnienia Regionu Trydent we Włoszech zaś partnerami instytucje związane z rynkiem pracy z Belgii, Irlandii Północnej, Portugalii oraz Polski, którą reprezentował Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach oraz w charakterze „cichego” partnera przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Celem głównym projektu było promowanie współpracy między organami instytucjonalnymi oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi w ramach europejskiej sieci współpracy celem zdefiniowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie polityki uczenia się i kształcenia.
W ramach projektu partnerzy stworzyli forum oparte na dialogu, komunikacji i wymianie doświadczeń podczas analizy prezentowanych przez nich przykładów dobrych praktyk w zakresie polityki uczenia się przez całe życie i rozwoju kształcenia zawodowego. Lider oraz każdy z partnerów miał za zadanie przedstawić dwa przykłady dobrych praktyk. W tym celu zorganizowanych zostało 5 spotkań (we Włoszech, Polsce, Belgii, Irlandii Płn., Portugalii) oraz konferencja w Szwajcarii, których celem była prezentacja i analiza przykładów dobrych praktyk, stosowanych w kraju każdego z partnerów. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach jako przykład dobrych praktyk zaprezentował dwa realizowane projekty: „Równi w biznesie” wspierającego osoby bezrobotne w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz „Innowacyjne wsparcie dla Ciebie”, którego celem było wypracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu współpracy powiatowych urzędów pracy z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie efektywniejszego wsparcia osób długotrwale bezrobotnych, w tym dziedziczących bezrobocie, a także efektywniejszego wykorzystania środków publicznych kierowanych do tej grupy osób.
Uczestnicy grupy partnerskiej w badaniu ankietowym wybrali projekt PUP „Równi w biznesie” oraz przedstawiony przez partnera z Belgii „Program Minerva – droga do dłuższej aktywności zawodowej” za najlepsze przykłady dobrych praktyk.
Cieszymy się, iż realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach działania spotkały się z dużym uznaniem grupy partnerskiej zaś przykłady dobrych praktyk przedstawione przez pozostałych partnerów będą inspiracją na kolejne projekty PUP.
 
pdf

Dokumenty jakie powstały w ramach projektu:

 1. Glossary
 2. Meta evaluation report
 3. Peer Review Methodology
 4. Recommendations
 5. Template peer review report
 6. Trace 2 deliverables
 7. Final Evaluation Report
 8. Final peer review report book

35. Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Świętochłowice (I)”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Podziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Świętochłowice.

Projekt skierowany jest do 175 osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w PUP w Świętochłowicach zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy oraz należących do kategorii NEET. 

Zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój osoba z kategorii NEET: 

 • ma nie mniej niż 18 oraz nie więcej niż 29 lat,
 • nie pracuje (tzn. jest osobą bezrobotną), 
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), 
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),
 • w okresie ostatnich 4 tygodni nie brała udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych.

W ramach projektu przewidziano formy wsparcia m.in. takie jak:

 • szkolenia indywidualne dla 30 osób
 • staże dla 130 osób
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 15 osób.

Dodatkowo w projekcie przewidziano możliwość refundacji kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Okres trwania projektu: 01.01.2015-31.12.2015 r.


36. Projekt Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach (I)

Projekt Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach (I) realizowany jest w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Świętochłowicach jako bezrobotni, dla których został ustalony I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu przewidziano formy wsparcia m.in. takie jak:

 • szkolenia indywidualne dla 15 osób
 • staże dla 35 osób
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 20 osób
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 10 osób

Dodatkowo w projekcie przewidziano możliwość refundacji kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Okres trwania projektu: 01.01.2015-30.04.2016 r.

Wartość projektu 1 075 100,00.


37. Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Świętochłowice (II)”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Podziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Świętochłowice.

Projekt skierowany jest do 90 osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w PUP w Świętochłowicach zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy oraz należących do kategorii NEET. 

Zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój osoba z kategorii NEET: 

 • ma nie mniej niż 18 oraz nie więcej niż 29 lat,
 • nie pracuje (tzn. jest osobą bezrobotną), 
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), 
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),
 • w okresie ostatnich 4 tygodni nie brała udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych.

W ramach projektu przewidziano formy wsparcia m.in. takie jak:

 • szkolenia indywidualne dla 20 osób
 • staże dla 50 osób
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 20 osób.

Dodatkowo w projekcie przewidziano możliwość refundacji kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Okres trwania projektu: 01.01.2016-31.12.2016 r.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 958 253,30 zł.


38. Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach (II)”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).

 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 65 osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Świętochłowicach jako bezrobotni, dla których został ustalony I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.
 
W ramach projektu przewidziano formy wsparcia m.in. takie jak:
 • szkolenia indywidualne dla 20 osób
 • staże dla 25 osób
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 10 osób
 • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 10 osób
 • Dodatkowo w projekcie przewidziano możliwość refundacji kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
Okres trwania projektu: 01.01.2016-31.12.2016 r.
 
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 624 136,30 zł

39. Program specjalny „Wyjdź z cienia II”
 
Okres realizacji programu: 01.03.2016-31.12.2016
 
Budżet programu: 138 895,00 zł
 
Cel programu: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej 10 osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach, dla których ustalono III profil pomocy.
 
Grupą docelową programu jest 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach, dla których ustalono III profil pomocy, w tym m.in. osoby niepełnosprawne.
 
Działania
 
Ścieżka I – dla 5 uczestników programu
 • udział w szkoleniu zawodowym Konserwator terenów zieleni
 • zatrudnienie w ramach robót publicznych
 • zakup biletów na dojazd do miejsca zatrudnienia (dotyczy osób, dla których korzystanie z komunikacji miejskiej jest uzasadnione) – element specyficzny
 • refundacja uczestnikom kosztów zakupu stroju roboczego - element specyficzny
Ścieżka II – dla 5 uczestników programu
 • udział w szkoleniu zawodowym Pomoc kuchenna
 • zatrudnienie w ramach robót publicznych
 • zakup biletów na dojazd do miejsca zatrudnienia (dotyczy osób, dla których korzystanie z komunikacji miejskiej jest uzasadnione) – element specyficzny
 • refundacja uczestnikom kosztów zakupu stroju roboczego - element specyficzny
Przewidywane efekty realizacji programu specjalnego:
 • zdobycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych
 • zdobycie doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych poprzez zatrudnienie w ramach robót publicznych
 • podjęcie zatrudnienia przez uczestników programu.
Program specjalny finansowany jest ze środków Funduszu Pracy przyznanych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.