Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Grudzień 2017
Liczba bezrobotnych: 986
Stopa bezrobocia (listopad):
- POLSKA 6,5%
- ŚLĄSKIE 5,1 %
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,7 %

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

logotypy UE 2016


1. Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Świętochłowice (III)” 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Podziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Świętochłowice.

Projekt skierowany jest do 185 osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w PUP w Świętochłowicach zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy oraz należących do kategorii NEET.

Zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój osoba z kategorii NEET:

 • ma nie mniej niż 18 oraz nie więcej niż 29 lat,
 • nie pracuje (tzn. jest osobą bezrobotną),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),
 • w okresie ostatnich 4 tygodni nie brała udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych.

W ramach projektu przewidziano formy wsparcia m.in. takie jak:

 • szkolenia indywidualne dla 15 osób
 • staże dla 140 osób
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 30 osób.

Dodatkowo w projekcie przewidziano możliwość refundacji kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Okres trwania projektu: 01.01.2017-31.12.2018 r.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 1 852 968,74 zł.

aktywizacja osob mlodych 2017

 


 2. Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach (III)”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 149 osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Świętochłowicach jako bezrobotni, dla których został ustalony I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu przewidziano formy wsparcia m.in. takie jak:

 • szkolenia indywidualne dla 10 osób
 • staże dla 98 osób
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 21 osób
 • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 20 osób.

Dodatkowo w projekcie przewidziano możliwość refundacji kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Okres trwania projektu 01.01.2017-31.12.2018 r.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 1 490 969,7 zł

aktywizacja 30 plus 2017


3.  Projekt "Znajdź swoje miejsce"

Projekt realizowany jest w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 40 os.powyżej 30 r.ż pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Świętochłowicach jako bezrobotni należących co najmniej do jednej z grup: osoby powyżej 50 r.ż., kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach poszukujący pracy i pozostający bez pracy na obszarach rewitalizowanych-ZIT SC ..

W ramach projektu przewidziano formy wsparcia m.in. takie jak:

 • szkolenia indywidualne dla 8 osób
 • staże dla 32 osób.

Każda/y z uczestniczek/uczestników weźmie udział w Indywidualnej Ścieżce Rozwoju, zostanie objęta/y kompleksowym wsparciem w zależności od zidentyfikowanych potrzeb. Dodatkowo w projekcie przewidziano możliwość refundacji kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Okres trwania projektu: 14.04.2017-31.08.2018r.
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 260 465,21

znajdz