Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach istnieje od dnia 29.06.2001r. Jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.   

logo_pup_new

Obszarem działania Powiatowego Urzędu Pracy jest miasto na prawach powiatu Świętochłowice.  Wcześniejsza historia Urzędu związana była z Rejonowym Urzędem Pracy w Rudzie Śląskiej. Siedziba tego Urzędu mieściła się w Świętochłowicach i obsługiwał osoby bezrobotne z dwóch sąsiadujących ze sobą miast: Świętochłowic i Rudy Śląskiej. Jednakże z uwagi na zmiany organizacyjne w strukturach urzędów pracy w całym kraju – pieczę nad urzędami pracy przejęły samorządy. Także Samorząd naszego miasta rozpoczął starania o stworzenie odrębnego od miasta Ruda Śląska urzędu pracy. Po wejściu w życie aktu założycielskiego oraz zmianie miejsca siedziby rudzkiego Urzędu Pracy tj. od 01.03.2004r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach funkcjonuje jako samodzielna jednostka, skutecznie prowadząc politykę walki z bezrobociem. 
Od momentu wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej z powodzeniem pozyskuje środki unijne na realizację swoich zadań. 

Do zakresu działania Powiatowego Urzędu Pracy należy wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) oraz zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej, wykonywanych na podstawie innych ustaw i przepisów wykonawczych. Przy realizacji zadań Powiatowy Urząd Pracy współdziała z organami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

Adres:
ul. Plebiscytowa 3
41-600 Świętochłowice

email:
kasw@praca.gov.pl

NIP: 627-24-19-905 
REGON : 277-58-52-47

TEL.: (32) 34 - 62 - 700 
FAX.: (32) 34 - 62 - 729

Godziny urzędowania:
Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Przyjmowanie stron 07:30-14:30
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy 07:30-14:00