Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

baner

  • Z dniem 1 stycznia 2010 r. ze struktur Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach wyodrębnione zostało Centrum Aktywizacji Zawodowej. 

  • CAZ jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną w ramach Powiatowego Urzędu Pracy skupiającą w swoim zakresie wyłącznie aktywne działania w zakresie usług i instrumentów rynku pracy. Dzięki temu nastąpiła koncentracja podejmowanych działań ukierunkowana na klientów urzędu pracy tj. osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. 

  • Centrum Aktywizacji Zawodowej skupia kluczowych pracowników - pośredników pracy, doradców zawodowych oraz specjalistów ds. rozwoju zawodowego. 

  • CAZ powstał na mocy znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia   i instytucjach rynku pracy. 

  • W ramach CAZ-u realizowane są przede wszystkim podstawowe usługi rynku pracy tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacja szkoleń wspierane instrumentami rynku pracy tj. pracami interwencyjnymi, robotami publicznymi, stażami, przygotowaniami zawodowymi dorosłych, środkami na podjęcie działalności gospodarczej czy refundacją kosztów wyposażenia  i doposażenia stanowisk pracy dla kierowanych bezrobotnych oraz tworzenie Indywidualnych Planów Działania dla osób bezrobotnych. Na potrzeby świętochłowickiego CAZ – u opracowano system identyfikacji wizualnej, tj. projekt logo z określoną kolorystyką, oznakowanie pomieszczeń tabliczkami informacyjnymi, identyfikatory dla pracowników CAZ – u oraz umieszczono informację na stronie internetowej PUP Świętochłowice.