Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny:

 • zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny może przed zgłoszeniem się we właściwym powiatowym urzędzie pracy przekazać do tego urzędu dane, za pośrednictwem formularza elektronicznego.
 • wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego opatrując wniosek:
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym, albo
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy:

 • zgłasza się do wybranego albo wybranych powiatowych urzędów pracy.

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy może przed zgłoszeniem się w wybranym powiatowym urzędzie pracy, w którym ubiega się o rejestrację, przekazać do tego urzędu dane, za pośrednictwem formularza elektronicznego.

 • wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem  formularza elektronicznego podpisując wniosek:
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym , albo
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

 • dowód osobisty albo inny dokument tożsamości;
 • odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
 • świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;
 • dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy, przedkłada także dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane:

 • imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;
 • obywatelstwo albo obywatelstwa;
 • numer PESEL;
 • imiona rodziców;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • nazwisko rodowe;
 • stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • liczbę dzieci na utrzymaniu;
 • adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;
 • wykształcenie;
 • ukończone szkoły;
 • zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;
 • poziom znajomości języków obcych;
 • posiadane uprawnienia zawodowe;
 • rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
 • okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
 • okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
 • inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie;
 • sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;
 • kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego ;
 • numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba:

 • zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy.
 • złożyła wniosek za pośrednictwem formularza elektronicznego opatrzony bezpiecznym podpisem bezpiecznym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku:

 • nieprzedłożenia dokumentów wymaganych do rejestracji;
 • odmowy przekazania wymaganych danych;
 • odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń;
 • nieopatrzenia wniosku o rejestrację jednym z podpisów elektronicznych (dotyczy rejestracji elektronicznej);
 • niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie do rejestracji (podanie danych elektronicznie).