Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

Status poszukującego pracy posiada osoba, która poszukuje zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy.

Utrata statusu poszukującego pracy

Zarejestrowana osoba traci status poszukującego pracy jeżeli:

ü  nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;

ü  nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomiła w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;

ü  nie podjęła przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjęła lub przerwała indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, o których mowa w art. 42a, albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpiła do egzaminu, o którym mowa w art. 40 ust. 3a;

ü  złożyła wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy;

ü  pobierała w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie określonym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz opuściła terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub została pozbawiona tego zasiłku przez właściwą instytucję tego państwa.

Obowiązki poszukującego pracy

ü  Poszukujący pracy jest obowiązany zawiadomić osobiście albo za pomocą formularza elektronicznego o wszelkich zmianach w danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz złożonych oświadczeniach w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.

ü  Poszukujący pracy ma obowiązek utrzymywać kontakt z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie.

ü  Poszukujący pracy ma obowiązek zgłaszania się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem.