Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

Dostępny jest już plan szkoleń na 2017 r. Aby go pobrać kliknij plan szkoleń 2017


SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH

Organizowane są w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych;
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy;


Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia przysługuje stypendium. Wysokość stypendium w okresie odbywania szkolenia, wynosi miesięcznie 120% zasiłku.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Osoba bezrobotna może skorzystać z następujących form finansowania przekwalifikowania zawodowego:

 • szkolenia grupowe;
 • szkolenia indywidualne;
 • finansowanie kosztów egzaminów;
 • pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia specjalistycznego;
 • studia podyplomowe;


Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nie ukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Szkolenie może trwać do 6 miesięcy (w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia do 12 miesięcy), a dla osób bez kwalifikacji zawodowych do 12 miesięcy (w sytuacjach uzasadnionych programem do 24 miesięcy).


SZKOLENIA GRUPOWE

Szkolenia grupowe realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z planem szkoleń:

 • osoba bezrobotna może zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym planowanym  w danym roku przez powiatowy urząd pracy;
 • propozycję udziału w szkoleniu można otrzymać bezpośrednio od pracownika urzędu;


Bezrobotny, który odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej  w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:

 1. 120 dni w przypadku pierwszej odmowy;
 2. 180 dni w przypadku drugiej odmowy;
 3. 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;


Bezrobotny, który po skierowaniu nie podjął szkolenia zostanie pozbawiony statusu osoby bezrobotnej od dnia następnego po dniu skierowania na okres w/w.


SZKOLENIA INDYWIDUALNE

Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.


FINANSOWANIE KOSZTÓW EGZAMINÓW

Starosta, na wiosek bezrobotnego może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.


POŻYCZKA SZKOLENIOWA

Starosta/PUP może, na wniosek bezrobotnego, udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Pożyczka ta, jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz   z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.  

STUDIA PODYPLOMOWE

Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.


SZKOLENIA POSZUKUJĄCYCH PRACY

Starosta może sfinansować z Funduszu Pracy koszty szkolenia poszukującego pracy, który:

 • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 • jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji  w celu prywatyzacji;
 • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;
 • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;
 • jest żołnierzem rezerwy;
 • pobiera rentę szkoleniową;
 • pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6;
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów  o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;


Do pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy, przepisy art. 40, art. 41 ust.4-7, art. 42 i art.42a ust. 1-4 Ustawy o promocji zatrudnienia   i instytucjach rynku pracy stosuje się odpowiednio.  


SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo  korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy, w tym szkoleń,  na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wydatki na szkolenia są finansowane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako:

 • bezrobotne – ze środków Funduszu Pracy;
 • poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu – ze środków PFRON;


Dodatkowe informacje można uzyskać w  pok. 25 (Organizacja szkoleń)  oraz u doradcy zawodowego pok. 35 ( Poradnictwo zawodowe).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać u swojego Doradcy Klienta - tel. 32 3462 715, 716, 736, 737, 748, 749