Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

STAŻ - polega na nabyciu praktycznych umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu na okres nieprzekraczający 6 miesięcy do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej.

Starosta może również skierować bezrobotnych, którzy nie ukończyli  30  roku  życia do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy.

W okresie stażu stażysta otrzymuje stypendium wypłacane przez PUP w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Na wniosek bezrobotnego pracodawca obowiązany jest udzielić dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne stypendium przysługuje. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego Organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

Bezrobotny po zakończeniu stażu w terminie 7 dni od otrzymania opinii wystawionej przez Organizatora przedkłada do Urzędu Pracy tę opinię wraz ze sprawozdaniem z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach i uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych. Na tej podstawie Urząd Pracy wystawia bezrobotnemu zaświadczenie  o odbyciu stażu.


Dodatkowe informacje można uzyskać u swojego Doradcy Klienta - tel. 32 3462 715, 716, 736, 737, 748, 749

 
LISTY OBECNOŚCI DO POBRANIA (dla uczestników projektów)
 
lista obecności RPO lista obecności ZIT lista obecności POWER
word ikona word ikona word ikona