Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

Bezrobotny może być skierowany do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych w celu uzyskania przez niego kwalifikacji lub umiejętności zawodowych.

Do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych może zostać skierowana osoba poszukująca pracy, która:
• otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny; określone w odrębnych przepisach;
• uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;
• jest żołnierzem rezerwy;
• pobiera rentę szkoleniową;
• pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6
 

Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:
• praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego;
• przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy;
 
 

Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 6 miesięcy do 12 miesięcy, a przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 miesięcy do 6 miesięcy.
Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawartej między starostą  a pracodawcą lub między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.
 

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane według programu ukierunkowanego na nabywanie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą.
Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, wypłacane przez starostę.

Dodatkowe informacje można uzyskać u swojego Doradcy Klienta - tel. 32 3462 715, 716, 736, 737, 748, 749