Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

Prace społecznie użyteczne są to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmującymi się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Do prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Prace społecznie użyteczne mogą odbywać się w wymiarze do 10 godzin tygodniowo na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.

Prace społecznie użyteczne realizowane są na podstawie planu rocznego sporządzonego przez gminę w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Plan powinien określać:

- rodzaje prac społecznie użytecznych,

- liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych,

- liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz liczbę osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Starosta zawiera z gminą porozumienie dotyczące wykonywania prac społecznie użytecznych (w miastach na prawach powiatu prace społecznie użyteczne organizuje się na wniosek ośrodka pomocy społecznej skierowanego do właściwego powiatowego urzędu pracy) .

Kierownik ośrodka pomocy społecznej sporządza listę osób uprawnionych, które mogą zostać skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy  i przesyła ją do właściwego miejscowo powiatowego urzędu pracy.

Osobom uprawnionym przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym, za okres udokumentowanej niezdolności do pracy

Na wniosek gminy starosta refunduje ze Środków Funduszu Pracy kwotę świadczeń  wypłaconych osobom uprawnionym w poprzednim miesiącu w wysokości do 60% minimalnej kwoty świadczenia.


Dodatkowe informacje można uzyskać u swojego Doradcy Klienta - tel. 32 3462 715, 716, 736, 737, 748, 749