Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych. Poradnictwo świadczone jest w formie porad indywidualnych i grupowych.

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy:
 • informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia lub kształcenia zawodowego;
 • porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji oraz podjęcie zatrudnienia;
 • organizowaniu i prowadzeniu grupowych zajęć przygotowujących do samodzielnego aktywnego poszukiwania pracy;
 • diagnozowaniu indywidualnych predyspozycji psychofizycznych dotyczących przydatności  
  zawodowej;
Skontaktuj się z doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy, gdy oczekujesz pomocy w:
 • podjęciu decyzji o wyborze zawodu;
 • podjęciu decyzji o zmianie zawodu;
 • określeniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych;
 • przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych;
 • przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej;
Skontaktuj się z doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy, gdy poszukujesz informacji na temat:
 • podstawowych usług rynku pracy;
 • aktualnej sytuacji na rynku pracy;
 • zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie;
 • instytucji kształcących w danym zawodzie;
 • możliwości szkolenia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i przekwalifikowania;
 • szans zatrudnienia w poszczególnych zawodach na lokalnym rynku pracy;
Skontaktuj się z doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy, gdy chcesz dowiedzieć się:
 • jak skutecznie szukać pracy;
 • jak sporządzać dokumenty niezbędne przy poszukiwaniu pracy (życiorys zawodowy, list motywacyjny, własna oferta);
 • jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom do pracy;
Zasady świadczenia poradnictwa zawodowego:
 • dostępność usług dla wszystkich osób bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy
  oraz pracodawców, dobrowolność korzystania z usług poradnictwa zawodowego;
 • równość w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego bez względu na narodowość, płeć i wyznanie, przynależność do organizacji politycznych i społecznych oraz inne okoliczności;
 • swoboda wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • bezpłatność korzystania z usług poradnictwa zawodowego;
 • poufność i ochrona danych osobowych bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,
  korzystających z usług poradnictwa zawodowego;
WIĘCEJ INFORMACJI
 • Dodatkowe informacje można uzyskać u swojego Doradcy Klienta - tel. 32 3462 715, 716, 736, 737, 748, 749


arrowSALA INFORMACJI ZAWODOWEJ
W ramach Poradnictwa Zawodowego i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach funkcjonuje Sala Informacji Zawodowej. Informacje zawodowe udzielane są przez doradców i obejmują:
 • informacje dotyczące zawodów, czyli dane o zadaniach i wykonywanych czynnościach, narzędziach i środkach pracy, wymaganiach psychofizycznych stawianym kandydatom do zawodu;
 • informacje dotyczące edukacji, czyli dane o szkołach, warunkach kształcenia, przedmiotach nauczania, możliwościach dalszego kształcenia;
 • informacje o pracy w zawodzie, czyli dane o możliwościach zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, warunkach pracy, możliwościach awansu, doskonalenia zawodowego, przekwalifikowania się w wypadku utraty pracy bądź trudności w znalezieniu jej;
 
W Sali Informacji Zawodowej można skorzystać z:
 • PRZEWODNIKÓW PO ZAWODACH I KRAJOWEGO STANDARDU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
  (zawierających szczegółowy opis czynności , wymagań i zadań danego zawodu, predyspozycji z nimi związanych oraz dróg kształceniai podnoszenia kwalifikacji)

 

 • ULOTEK I BROSZUR O ZAWODACH 
  (zawierających skrócone opisy zawodów)

 

 • WZORÓW DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH 
  (życiorys, list motywacyjny)

 

 • PORADNIKÓW I INFORMATORÓW 
  (zawierających informacje pomocne przy poszukiwaniu pracyi wyborze szkoły)

 

 • BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU

 

SALA INFORMACJI ZAWODOWEJ
 

I PIĘTRO, POKÓJ 18, TEL. KONTAKTOWY: (32) 34 - 62 - 719

WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 8.00 – 14.00