Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

arrowREFUNDACJA KOSZTÓW DOJAZDU

Urząd Pracy może dokonywać przez okres 12 miesięcy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego osobie, która:
1. na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła jedną z w/w form wsparcia i dojeżdża do tych miejsc,
2. uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Starosta może zwrócić także bezrobotnemu koszty dojazdu:
1. do pracodawcy w przypadku skierowania go do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.
2. do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych i powrotu do miejsca zamieszkania,
3. na badania lekarskie lub psychologiczne osobie poszukującej pracy, jeżeli na te badania został skierowany przez powiatowy urząd pracy i dojeżdża do tych miejsc.

arrowREFUNDACJA KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA

Osoba bezrobotna może starać się  o refundację kosztów zakwaterowania, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  1. na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami transportu zbiorowego wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie;
  2. mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych;
  3. uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania. 

Dodatkowe informacje można uzyskać u swojego Doradcy Klienta - tel. 32 3462 715, 716, 736, 737, 748, 749