Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

arrowŚwiadczenie aktywizacyjne

 1. Na podstawie zawartej umowy może zostać przyznane pracodawcy świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy:
  • bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z  wychowaniem dziecka   lub
  • bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat  przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z  uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.
 2. Świadczenie aktywizacyjne przysługuje:
  • przez okres 12 miesięcy w wysokości  połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego albo
  • przez okres 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.
 3. Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudnienia bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego, odpowiednio:
  • przez okres 6 miesięcy po zakończeniu  umowy zawartej trwającej 12 miesięcy,
  • przez okres 9 miesięcy po zakończeniu  umowy zawartej trwającej 18 miesięcy.
 4. Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.


Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 27 nr tel. (32) 34 - 62 - 721