Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

STAŻ - polega na nabyciu praktycznych umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy.

W celu organizacji stażu organizator składa do Urzędu Pracy stosowny wniosek, który można pobrać w siedzibie PUP lub na stronie internetowej. Po złożeniu pełnej dokumentacji (wniosku oraz załączników) Dyrektor PUP w okresie do miesiąca czasu rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję  o jego ewentualnej realizacji. Organizator ma obowiązek wskazania we wniosku opiekuna stażysty, który nie może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż  3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż,  a także może wskazać imię i nazwisko bezrobotnego, którego przyjmuje na staż.

U organizatora stażu, który jest pracodawcą, czyli zatrudnia pracowników, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nie przekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Jeżeli organizator stażu nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie zmianowym, ani w godzinach nadliczbowych. Starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w porze nocnej lub w systemie zmianowym, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.

Organizator z tytułu zorganizowania stażu nie ponosi żadnych kosztów i nie zawiera ze stażystą stosunku pracy. Osoba bezrobotna zostaje skierowana na staż na podstawie umowy zawartej pomiędzy organizatorem i Prezydentem Miasta.Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 27 - nr tel. (32) 34 - 62 - 721