Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych.

W celu zorganizowania prac interwencyjnych pracodawca składa wniosek do wybranego powiatowego urzędu pracy.

1. Urząd Pracy refunduje Pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych osobę bezrobotną na umowę o pracę, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

2. Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach prac interwencyjnych, jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

3. Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach PI na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej nieprzekraczającej jednak  kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku (od 01.06.2014r. wynosi 831,10zł), obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Starosta może także zwrócić koszty, o których mowa powyżej pracodawcy, który zatrudnił w ramach PI bezrobotnych w co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy na okres do 6 miesięcy, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego.

Jeżeli pracodawca zatrudni bezrobotnego na okres do 12 miesięcy, refundacja następuje w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc jego zatrudnienia.

 

4. Starosta może także skierować bezrobotnych powyżej 50 roku życia do wykonywania prac interwencyjnych:

  • przez okres 24 miesięcy i dokonywać refundacji poniesionych kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, co miesiąc
  • przez okres 4 lat i dokonywać refundacji poniesionych kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, co drugi miesiąc

Jeżeli skierowani bezrobotni spełniają warunki konieczne do nabycia świadczenia przedemerytalnego – refundacja jest przyznawana w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, a jeżeli nie spełnia w/w warunków refundacja przyznawana jest w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

5. Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

6. Niewywiązanie się z warunku, o którym mowa w pkt 5, lub naruszenie innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

7. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy, o którym mowa w pkt 5, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

8. W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

9. Jeżeli pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy i po upływie tego czasu dalej go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy starosta może przyznać pracodawcy jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku.


Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 27 parter - nr tel. (32) 34 - 62 - 721