Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

arrowPożyczka na utworzenie stanowiska pracy (Instrument realizowany przez pośredników finansowych wybieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego)

 1. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy może być udzielana na wniosek:
  • podmiotu  prowadzącego działalność gospodarczą,
  • osoby fizycznej,
  • osoby prawnej ,
  • jednostki  organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej zamieszkującej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będącej  posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym , lub prowadzącej  dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa z ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniającej w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • niepublicznego przedszkola,
  • niepublicznej szkoły,
  • żłobka lub klubu dziecięcego tworzonego i prowadzonego przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 2. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy jest udzielana  w wysokości określonej w umowie nie wyższej  jednak niż 6- krotność przeciętnego wynagrodzenia.
 3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy na okres co najmniej 12 miesięcy.
 4. Okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie może być dłuższy niż  3 lata.
 5. Oprocentowanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy wynosi w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
 6. Pożyczkobiorcy nie przysługuje prawo do karencji w spłacie pożyczki.
 7. Spłata pożyczki na utworzenie stanowiska pracy jest dokonywana w równych ratach, płatnych na rachunek bankowy właściwego pośrednika finansowego.


Dotyczy: uruchomienia programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 28 nr tel. (32) 34 - 62 - 714