Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

Szukasz pracowników do swojej firmy?obr1

Skorzystaj z pośrednictwa prowadzonego przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Doświadczenie wskazuje, że nasze pośrednictwo z powodzeniem zapewnia pracodawcom odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy. Pomaga im również zaspakajać bieżące i docelowe potrzeby w zakresie rekrutacji pracowników.

 

arrowOpisz dokładnie ofertę pracy:

 1. Miejsce pracy.
 2. Wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i umiejętności kandydata.
 3. Podaj realne wynagrodzenie.

arrowWybierz formę realizacji oferty:

 1. Oferta pracy umożliwiająca identyfikację pracodawcy.
 2. Oferta pracy uniemożliwiająca identyfikację pracodawcy.
 3. Giełda pracy.
arrowZgłoszenia wolnych miejsc pracy można dokonać w następujący sposób:

On-line:
Pocztą :
 • wysyłając wypełniony formularz na adres :

  Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach
  ul. Plebiscytowa 3
  41-600 Świętochłowice
Osobiście w siedzibie PUP
 • w godzinach: 7.00-15.00

Poprzez e-mail:
 • kasw@praca.gov.pl
 • marketing@pup-swietochlowice.pl

Faksem:

 • 32 34 - 62 - 729
Telefonicznie:
 • 32 34 - 62 - 723
 • 32 34 - 62 - 724

Na życzenie pracodawcy istnieje możliwość bezpłatnego zamieszczenia ofert pracy na stronie internetowej PUP oraz w lokalnych mediach (prasa, telewizja kablowa).UWAGA!

Oferta pracy - oznacza to wolne od wymagań naruszających zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów prawa pracy, zgłoszenie przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w określonym zawodzie lub specjalności w celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika.

Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.

Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:

   - zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.

  - w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.