Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (lipiec):
- POLSKA 5,9%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Europejskie Dni Pracodawcy
Europejskie Dni Pracodawcy to przedsięwzięcie zainicjowane przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wydarzenie jest realizowane na terenie urzędów pracy w całej Polsce, w tym również w województwie śląskim. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach również włączył się w tę inicjatywę. Na dzień 22 listopada 2017 r. (w godz. 10.00-13.00) zaplanowano organizację Dnia Informacyjnego dla Pracodawców, w trakcie którego pracownicy PUP przekazywać będą kompleksowe informacje o usługach i możliwościach współpracy.

dni pracodawcy 2017

|
Życie zaczyna się po 30-tce! - informacje o projekcie
Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia bezrobotnych i biernych zawodowo osób powyżej 30 roku życia, w tym posiadających niskie kwalifikacje mieszkańców województwa śląskiego. Projekt obejmuje wsparcie szkoleniowe także dla kobiet.

zyciepo30 mini

|
Śląskie Fajrowanie Powstańcze
Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach zaprasza  27 sierpnia br. na Śląskie Fajrowanie Powstańcze dedykowane rocznicy I i II Powstania Śląskiego. 

slaskie fajrowanie mini

|
Jesteś przedsiębiorcą, chcesz podnieść kwalifikacje i umiejętności swoje i swoich pracowników - skorzystaj z nowych form wsparcia
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., Operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, zachęca Przedsiębiorców do udziału w projekcie „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i pracowników. Celem głównym projektu jest nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników. W związku z realizacją projektu organizowane są spotkania informacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w trakcie których mobilny doradca przekazuje najistotniejsze informacje w jaki sposób skorzystać z dofinansowania w ramach projektu. Wszystkich PRZEDSIĘBIORCÓW zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach (termin do ustalenia) prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 32 3462 712, 3462 713.

baza 2 mini

|
Projekt „Akademickie centrum kwalifikacji zawodowych”
Projekt jest realizowany przez Gliwicką Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości z siedzibą w Gliwicach. Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 240 osób dorosłych z Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych poprzez dostosowanie ich kwalifikacji do potrzeb pracodawców na lokalnym rynku pracy. Grupa docelowa: osoby pow. 18 r. ż., zamieszkujące subregion centralny Województwa Śląskiego, chcące z własnej inicjatywy uczestniczyć w szkoleniach i kursach zawodowych, w tym: Osoby bezrobotne, Osoby bierne zawodowo, Osoby pracujące o niskich kwalifikacjach tj. poniżej poziomu ISCED 3 (wykształcenie ponadgimnazjalne i niższe), Osoby o kwalifikacjach powyżej ISCED 3, posiadające wykształcenie kierunkowe dotyczące zawodu wskazanego w Barometrze Zawodów 2016 jako nadwyżkowy dla Województwa Śląskiego.

gwsp

|
Informacje o projekcie „Zainwestuj w siebie, sukces w zasięgu ręki”
Firma Business School rozpoczęła z dniem 01.08.2017 III edycję rekrutacji projektu „Zainwestuj w siebie, sukces w zasięgu ręki”. Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób o niskich kwalifikacjach, a w szczególności kobiet, osób po 50 roku życia oraz osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących na terenie województwa śląskiego. 

zainwestuj w siebie mini

|
Zaproszenie do udziału w szkoleniach i stażach zawodowych

Portal projektyefs.pl zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach i stażach zawodowych, które będą organizowane na terenie woj. śląskiego w okresie wrzesień 2017 – marzec 2018 r. Działanie jest skierowane do osób, które chcą nabyć / podnieść kompetencje zawodowe i powrócić na rynek pracy. Uczestnikiem szkoleń mogą być osoby w wieku minimum 50 lat, bezrobotne / bierne zawodowo, mieszkające na terenie województwa śląskiego. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 604 580 165, adres e-mail: drogadozatrudnienia@projektyefs.pl

projekty efs

|
"Adepci Śląskiego Rzemiosła"

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich "Adepci Śląskiego Rzemiosła". Poszukuje osób do 29 roku życia: nie pracujących; czyli są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, nie kształcących się, nie szkolących ( to znaczy nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). Projekt zakłada bezpłatne wsparcie dla Uczestnika: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia aktywizacyjno - motywujące, warsztaty z autoprezentacji i aktywnych metod poszukiwania pracy, 6 miesięczną naukę zawodu rzemieślniczego u pracodawcy, potwierdzenia kwalifikacji zawodowych egzaminem czeladniczym.

adepci


ulotka
plakat