Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Maj 2018
Liczba bezrobotnych: 890
Stopa bezrobocia (kwiecień 2018):
- POLSKA 6,3%
- ŚLĄSKIE 4,9%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,4%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy” - informacje o projekcie

Od 01.06.2017 r firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński rozpoczęła na terenie województwa śląskiego realizację projektu ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

 znow aktywni mini

|
„Nowe kompetencje - nowa praca z SPNT” - informacja o projekcie

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., Operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, informuje o realizacji projektu „Nowe kompetencje- nowa praca z SPNT” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL). Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 31 (19 Kobiet i 12 Mężczyzn) osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem, z terenu woj. śląskiego  prowadząca do znalezienia zatrudnienia oraz samozatrudnienia do końca 05.2019. 

 arl logo

|
"Aktywni Ślązacy-powrót na rynek pracy" - informacje o projekcie

Głównym celem projektu „Aktywni Ślązacy-powrót na rynek pracy” jest podniesienie zdolności do zatrudnienia przez 180 (min. 108 kobiet – w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, 72 mężczyzn) osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo – w tym min. 90 osób długotrwale bezrobotnych, min. 148 osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie) i min. 36 osób w wieku 50 lat i więcej oraz min. 9 osób niepełnosprawnych – tj. grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz min. 29 osób biernych zawodowo, z obszaru województwa śląskiego (osób fizycznych uczących się lub zamieszkujących w województwie śląskim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

 aktywni slazacy mini

|
"Kompetencje cyfrowe dla NEET", "Nowy Start – wsparcie śląskiej młodzieży"

Firma ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski współuczestniczy z Instytutem Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult sp. z o.o. z Lublina w realizacji dwóch projektów aktywizacji zawodowej współfinansowanych ze środków unijnych (w ramach 1.2.1 POWER) dla osób niepracujących w wieku 18-24 lata, w szczególności osób niepełnosprawnych: "Kompetencje cyfrowe dla NEET", "Nowy Start – wsparcie śląskiej młodzieży". Udział w projektach jest darmowy, a za okresy udziału w szkoleniu oraz stażu wypłacane są stypendia. Szkolenie w obydwu projektach trwa około 1 miesiąca, a następnie każdy uczestnik odbywa 3-miesięczny staż w firmie / instytucji, którą znajdzie we własnym zakresie lub pozyskanej przez nas bądź przez Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult.

 letowski consulting

|
,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich!” - informacje o projekcie

Firma Vision Consulting sp. z o.o. zaprasza osoby powyżej 30 roku życia, bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo, szczególnie: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku pow. 50 lat. do udziału w projekcie ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich!”

 rynek pracy mini

|
„Sprzedaż – zbuduj strategię, którą wygrasz na rynku” – program młody przedsiębiorca w katowicach

Jak budować strategię sprzedażową i odnosić sukcesy na rynku? Jak skutecznie wyznaczać i realizować cele sprzedażowe oraz jak dobierać narzędzia i kanały sprzedaży? Już 20 lipca w  odbędzie się trzecia odsłona warsztatów z cyklu Akademii Marketingu i Sprzedaży w ramach Programu Młody Przedsiębiorca w Katowicach. Spotkanie organizowane w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach poprowadzi Grzegorz Kurzyp, doradca zarządu Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy za pośrednictwem strony http://bit.ly/AMIS3_20072017. Z uwagi na limit miejsc priorytet będą mieli Młodzi Przedsiębiorcy – właściciele i współwłaściciele, których firmy stowarzyszone są w RIG w Katowicach (więcej informacji: http://bit.ly/DolaczDoRIG).

 amis mini

|
Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 864), stypendia otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek. W tym celu należy zwrócić się do właściwego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty (dodatkowa informacja oraz wzór wniosku do Naczelnika Urzędu Skarbowego znajduje się w zakładce dokumenty). UWAGA! Prawo ubiegania się o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych nie dotyczy uczestników projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

info green

|
Informacja

Informujemy, iż z dniem 1 lipca br. obowiązywać będzie nowy zestaw logotypów stosowanych w projektach finansowanych z UE. W związku z powyższym poniżej zamieszczamy aktualne listy obecności dla projektów: „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach (III)” program RPO WSL - „Znajdź swoje miejsce” – RPO WSL. lista obecności RPOlista obecności ZIT

logo slaskie kolorowe cmyk