Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat   Czerwiec 2017
Liczba bezrobotnych: 1018
Stopa bezrobocia (maj) :
- POLSKA 7,4 %
- ŚLĄSKIE 5,9 %
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 8,6 %

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Konsultacje z mieszkańcami
Prezydent Miasta Dawid Kostempski zaprasza mieszkańców na spotkania konsultacyjne w ramach prac nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030. Pierwsze zaplanowano na czwartek, 3 listopada o godzinie 16:00 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Harcerskiej 1. Drugie na wtorek, 8 listopada o godzinie 16:00 w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Sądowej 1. 

LPR ulotka mini

ulotka, ulotka 2

|
„Kierunek zmiana” informacje o projekcie
Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek zmiana”. Projekt skierowany jest do: mieszkańców Rudy Śląskiej, Zabrza, Bytomia, Piekar Śląskich, Świętochłowic, Siemianowic Śląskich, osób znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w okresie ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu), pracowników/ byłych pracowników przedsiębiorstw restrukturyzowanych, odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, z uwzględnieniem spółek węglowych oraz firm z nimi powiązanych z terenu woj. śląskiego.

inwestor

|
Projekt "Spawacz MAG - pracownik na wagę złota"
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. realizuje projekt skierowany do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, które chciałyby poprawić swoją pozycję na rynku pracy poprzez podniesienie lub nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji w zawodzie spawacza MAG. Projekt obejmuje doradztwo zawodowe, wsparcie ze strony specjalisty ds. zatrudnienia oraz kurs zawodowy w zawodzie spawacz MAG. Wybrani uczestnicy będą mieli możliwość odbycia staży zawodowych. Kurs realizowany będzie w Ośrodku Szkolenia Spawaczy "WELDER" w Gliwicach.

spawaczMAG mini

|
Doradztwo specjalistyczne ROPS Katowice
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przypomina o realizowanym doradztwie specjalistycznym z zakresu ekonomii społecznej w obszarach: wprowadzenie ekonomii społecznej do dokumentów strategicznych, stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, tworzenie lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych. UWAGA! Doradztwo z ww. zakresów realizowane będzietylko do końca listopada br.

rops

|
„Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w woj. śląskim” - informacje o projekcie
Firma Business School od dnia 01.10.2016r. rozpoczęła realizację drugiego projektu pt. „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w woj. śląskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu aktywizację osób w wieku powyżej 30 r. ż. (od dnia 30-tych urodzin) o niskich kwalifikacjach chcących podjąd zatrudnienie.

bs mini

|
Projekt Zostań księgową ! Znajdź nowy zawód ! Zdobądź wymarzoną pracę!
Centrum Diagnostyki i Szkoleń z Nakła Śląskiego zaprasza kobiety powyżej 30 roku życia z terenów woj. śląskiego  do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W szczególności zaprasza kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka oraz kobiety niepełnosprawne.

cdisz


ulotka

|
Informacje o projekcie „Zainwestuj w siebie, sukces w zasięgu ręki”
Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób o niskich kwalifikacjach, a w szczególności kobiet, osób po 50 roku życia oraz osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących na terenie województwa śląskiego. Okres realizacji projektu: 1 września 2016 r. – 28 lutego 2018 r. Projekt jest realizowany pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

zainwestuj w siebie mini

|
"Ku lepszej szychcie" - informacje o projekcie
Firma Spectrum Consulting realizuje projekt "Ku lepszej szychcie" w ramach Poddziałania 7.4.2 RPO WSL. Działania w ramach projektu skierowane są do pracowników lub byłych pracowników GRUPY KAPITAŁOWEJ KOPEX, pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa śląskiego którzy: utracili zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

spectrum logo