Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Chcesz założyć firmę ? Skorzystaj z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej !
Masz pomysł na uruchomienie działalności gospodarczej na własny rachunek ? Skorzystaj z dotacji w ramach unijnego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Świętochłowice (III)”. Wnioski o jednorazowe dofinansowanie mogą składać bezrobotni zarejestrowani w PUP Świętochłowice. Kwota o jaką można się ubiegać, wynosi 600 % przeciętnego wynagrodzenia ! Warto zaznaczyć, że przyznane środki nie podlegają zwrotowi. Jedynymi warunkami są: funkcjonowanie firmy przez rok od jej rozpoczęcia oraz nieskładanie w tym czasie wniosku o zawieszenie działalności. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 32 3462 714, 712, 713. ZAPRASZAMY !

dotacja popup mini 

|
„Europejskie Dni Pracodawcy" w PUP Świętochłowice

Europejskie Dni Pracodawcy to przedsięwzięcie zainicjowane przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy Pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach również włączył się w tę inicjatywę, organizując w dniu 22 listopada 2017 r. (w godz. 10.00-13.00) Dzień Informacyjny dla Pracodawców w siedzibie PUP (Sala Informacji Zawodowej pok. nr 1). Przedsiębiorcy będą mieli szansę na uzyskać fachową poradę dotyczącą usług i możliwości oferowanych przez urząd pracy. Zapraszamy Pracodawców do uczestnictwa w wydarzeniu. Prosimy uprzejmie o potwierdzenie udziału do dnia 20.11.2017 r. 32 3462 723, 32 3462 724, 32 3462 747

edp mini

|
CZAS NA PRACĘ — kompleksowa aktywizacja osób bez pracy po 30 roku życia z województwa śląskiego"

W październiku 2017 r. firma Business School rozpoczęła realizację projektu „CZAS NA PRACĘ — kompleksowa aktywizacja osób bez pracy po 30 roku życia z województwa śląskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktualnie trwa rekrutacja uczestników. Projekt ma na celu aktywizację osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 r. życia (od dnia 30 urodzin) o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, średnim ogólnokształcącym, średnim zawodowym lub zasadniczym zawodowym) chcących podjąć zatrudnienie i zdobyć nowe kwalifikacje. Projekt skierowany jest do osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, a w szczególności do kobiet, osób 50+ oraz długotrwale bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego. kontakt pod nr tel. 570-892-826 lub adres e-mail: czas@business-school.pl

ulotka aktywizacja mini

|
„Zwolnij hamulce swojej kariery zawodowej ! Kierunek: kierowca zawodowy”

Projekt „Zwolnij hamulce swojej kariery zawodowej! Kierunek: kierowca zawodowy” skierowany jest do kobiet i mężczyzn. Organizator oferuje: bezpłatne uzyskanie prawa jazdy kat C. lub C+E, kurs języka angielskiego (150 godz.), kurs komputerowy (ok. 70 godz.), zajęcia w małych grupach, terminy zajęć dostosowane do potrzeb uczestników, płatne trzy miesięczne staże zawodowe, wsparcie pośrednika pracy i doradcy zawodowego, w trakcie projektu - stypendium i zwrot kosztów dojazdu. Można skorzystać tylko z kilku form kształcenia, np. z kursu języka obcego, kursu komputerowego i stażu. Przez cały czas projektu uczestnik jest objęty ubezpieczeniem ZUS.

 06 512

|
„Rekrutacja i selekcja pracowników” - szkolenie dla Pracodawców

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza w dniu 17 listopada br. na szkolenie „Rekrutacja i selekcja pracowników” skierowane przede wszystkim do pracodawców, pracowników działów kadr oraz osób odpowiedzialnych za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji kadr. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, sala  nr 221 (II piętro), w godz.10.00-14.00. 

 training

|
VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw - fotorelacja camera1600

VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw przeszedł już do historii. Tegoroczna, edycja Kongresu realizowana była pod hasłem „Uwolnić biznes”. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli biznesu, nauki i samorządu. Uczestnicy kongresu mieli okazję by wspólnie, podczas wielu paneli, a także sesji plenarnych, dyskutować o współpracy na linii biznes – nauka – samorząd. Partnerem Specjalnym kongresu był między innymi Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach. Owocem zaangażowania Urzędów Pracy województwa śląskiego we współpracę na rzecz regionalnego rynku pracy, kształcenia zawodowego oraz promocji idei samorządu gospodarczego, było wręczenie Pani Dyrektor Hannie Przewoźniak Tytułu Honorowego Członka Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. 

 kongres logo 01

|
"Program wyrównywania różnic między regionami III"

W związku z przyjęciem przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Katowicach procedur realizacji .„Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2017 roku, Urząd Miejski w Świętochłowicach informuje, że do dnia 30.11.2017 r. istnieje możliwość składania przez projektodawców wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację wybranych obszarów programu (B, C, D, E, F i G) do samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca realizacji projektu. Przedmiotowe wnioski należy składać w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej 8.

 info red

|
Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ)

Z inicjatywy Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w grudniu 2017 roku zostanie uruchomiony Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ). Wartością i kluczowym zadaniem Zakładu będzie prowadzenie szkoleń, rehabilitacja zawodowa i przygotowanie pracowników do pracy na otwartym rynku. ZAZ zatrudni pracowników z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności zapewniając stanowiska pracy dostosowane do indywidualnych możliwości pracownika. Będzie prowadzona działalność na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu osób niepełnosprawnych i tym samym w sposób pozytywny wpływać będzie na politykę społeczną i ekonomiczną regionu.

 zaz logo