Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat   Maj 2017
Liczba bezrobotnych: 1055
Stopa bezrobocia (kwiecień) :
- POLSKA 7,7 %
- ŚLĄSKIE 6,2 %
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 8,9 %

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Informacja o projekcie "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie"
Projekt jest skierowany w całości do osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą. W ramach projektu 32 uczestników skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. Wsparcie pomostowe może być przedłużone o kolejne 6 miesięcy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

niepelnosprawni gapr mini

|
Nowoczesne biuro księgowe "Evenem" - zaproszenie do współpracy
Misją firmy EVENEM Sp. z o. o. jest wspieranie ludzi w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Firma świadczy pakiet zintegrowanych ze sobą usług księgowych i prawnych, których celem jest pomoc w zakresie otworzenia działalności, wyboru formy opodatkowania, w zakresie prawa, podatków, identyfikacji szans i zagrożeń na rynku, poprzez wspieranie w dalszym wyborze kierunków rozwoju firmy. Swoje działania, szkolenia, doradztwo, realizuje bezpłatnie dla nowo powstałych przedsiębiorstw i ich pomysłu na biznes.

evenem mini

|
„Profesjonaliści w branży turystycznej”, „Inkluzja zawodowa” - informacja o projektach
Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. (oddział w Katowicach) zaprasza: osoby niepracujące w wieku 18-24 lat, zamieszkujące województwo śląskie, nie uczące się w trybie stacjonarnym (dziennym) do projektu „Profesjonaliści w branży turystycznej” oraz osoby niepracujące powyżej 30 roku życia, zamieszkujące województwo śląskie, z wykształceniem co najwyżej średnim oraz studenci studiów zaocznych którzy nie uzyskali jeszcze tytułu licencjata do projektu „Inkluzja zawodowa”.

gea

ulotka inkluzja 1,2
ulotka profesj. 1,2

|
Konsultacje z mieszkańcami
Prezydent Miasta Dawid Kostempski zaprasza mieszkańców na spotkania konsultacyjne w ramach prac nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030. Pierwsze zaplanowano na czwartek, 3 listopada o godzinie 16:00 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Harcerskiej 1. Drugie na wtorek, 8 listopada o godzinie 16:00 w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Sądowej 1. 

LPR ulotka mini

ulotka, ulotka 2

|
„Kierunek zmiana” informacje o projekcie
Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek zmiana”. Projekt skierowany jest do: mieszkańców Rudy Śląskiej, Zabrza, Bytomia, Piekar Śląskich, Świętochłowic, Siemianowic Śląskich, osób znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w okresie ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu), pracowników/ byłych pracowników przedsiębiorstw restrukturyzowanych, odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, z uwzględnieniem spółek węglowych oraz firm z nimi powiązanych z terenu woj. śląskiego.

inwestor

|
Projekt "Spawacz MAG - pracownik na wagę złota"
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. realizuje projekt skierowany do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, które chciałyby poprawić swoją pozycję na rynku pracy poprzez podniesienie lub nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji w zawodzie spawacza MAG. Projekt obejmuje doradztwo zawodowe, wsparcie ze strony specjalisty ds. zatrudnienia oraz kurs zawodowy w zawodzie spawacz MAG. Wybrani uczestnicy będą mieli możliwość odbycia staży zawodowych. Kurs realizowany będzie w Ośrodku Szkolenia Spawaczy "WELDER" w Gliwicach.

spawaczMAG mini

|
Doradztwo specjalistyczne ROPS Katowice
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przypomina o realizowanym doradztwie specjalistycznym z zakresu ekonomii społecznej w obszarach: wprowadzenie ekonomii społecznej do dokumentów strategicznych, stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, tworzenie lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych. UWAGA! Doradztwo z ww. zakresów realizowane będzietylko do końca listopada br.

rops

|
„Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w woj. śląskim” - informacje o projekcie
Firma Business School od dnia 01.10.2016r. rozpoczęła realizację drugiego projektu pt. „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w woj. śląskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu aktywizację osób w wieku powyżej 30 r. ż. (od dnia 30-tych urodzin) o niskich kwalifikacjach chcących podjąd zatrudnienie.

bs mini