Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Październik 2017
Liczba bezrobotnych: 944
Stopa bezrobocia (wrzesień) :
- POLSKA 6,8%
- ŚLĄSKIE 5,5 %
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 8,3 %

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
„Moja firma – moja niezależność II” - informacje o projekcie

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. jest realizatorem projektu pn. „Moja firma – moja niezależność II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które nie potrafią znaleźć zatrudnienia bądź nie biorą pod uwagę pracy na etacie, a które dysponując potencjałem przedsiębiorczym, tj. mając pomysł i kompetencje, chcą założyć własną firmę i pracować na własny rachunek. 

gapr mojafirma mini

|
Nabór do projektu „Wyspecjalizowani na starcie”

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza nabór do projektu „Wyspecjalizowani na starcie” w ramach ścieżki zatrudnienia dla 9 osób w tym 5 kobiet (nabór do ścieżki dotacyjnej został zamknięty). Projekt skierowany jest do 20 osób (w tym minimum 11 kobiet) zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria: młodzieży NEET tj.: w wieku 15-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30. urodzin), nie pracujące (tj. bezrobotne lub bierne zawodowo), nie kształcące się (tj. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkolące się (tj. nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

 WNS mini

|
SKORZYSTAJ ZE SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO !
Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach, potrafisz wykazać celowość szkolenia i spełniasz jeden z poniższych warunków: nie posiadasz kwalifikacji zawodowych; konieczna jest zmiana lub uzupełnienie kwalifikacji; utraciłeś zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie - MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO. Skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną następuje po złożeniu przez tę osobę wniosku wraz z uzasadnieniem celowości szkolenia. Dodatkowe informacje - 32 3462 712, 713, pok. 25.

 szkolenia 2017 mini

|
Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu

Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu informuje, że posiada środki na realizację zadania wynikającego z art. 150f i 150g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065). Szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru wniosków udzielane są w PUP Bytom, ul. Łagiewnicka 15, pokój 38, tel. 32 281 70 19, 281 33 07 wew. 251, 252.

pup bytom

|
„50 lat doświadczenia” - informacje o projekcie

Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie pt. „50 lat doświadczenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób niepracujących powyżej 50 roku życia, którzy zamieszkują województwo śląskie i chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. 

 inwestor

|
INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 czerwca 2017 r. (piątek) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach będzie nieczynny. Jednocześnie zawiadamiamy, że dnia 10 czerwca 2017 r. (sobota) PUP w Świętochłowicach będzie czynny w godz. 7:00 – 15:00.

 info green

|
ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW DO KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH !

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, że aktualnie dysponuje środkami finansowymi dla PRACODAWCÓW na REFUNDACJE KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO. Maksymalna kwota środków wyposażenia stanowiska pracy wynosi  23 000,00 zł. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 3462 714, 712, 713 lub na stronie internetowej PUP Świętochłowice.
Dodatkowe informacje, Wniosek

 refundacje ulotka mini

|
„Terapeuta i trener – zawody przyszłości dla pedagogów” - informacje o projekcie

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu prowadzi Projekt pn. „Terapeuta i trener – zawody przyszłości dla pedagogów”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i skierowany jest do bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo nauczycieli: nauczania wczesnoszkolnego, historii, języka polskiego, muzyki, plastyki, bibliotekarzy w wieku powyżej 30 roku życia zamieszkałych na terenie województwa śląskiego. W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia dające uprawnienia do zatrudnienia i samozatrudnienia jako Terapeuta Strategicznej Polistymulacji Rozwoju, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Trener Arteterapii, Akredytowany Coach ICF, 3-miesięczny staż wraz ze stypendium w wysokości 1850,00 zł/miesiąc. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Uczelni przy ul. Kilińskiego 43 w Sosnowcu w godzinach od 9.00 do 17.00 w dni powszednie, z kolei staże odbędą się na podstawie indywidualnie opracowanych programów dla każdego uczestnika projektu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 363 12 36. 

 terapeuta mini