Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Październik 2017
Liczba bezrobotnych: 944
Stopa bezrobocia (wrzesień) :
- POLSKA 6,8%
- ŚLĄSKIE 5,5 %
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 8,3 %

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
"Kompetencje cyfrowe dla NEET", "Nowy Start – wsparcie śląskiej młodzieży"

Firma ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski współuczestniczy z Instytutem Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult sp. z o.o. z Lublina w realizacji dwóch projektów aktywizacji zawodowej współfinansowanych ze środków unijnych (w ramach 1.2.1 POWER) dla osób niepracujących w wieku 18-24 lata, w szczególności osób niepełnosprawnych: "Kompetencje cyfrowe dla NEET", "Nowy Start – wsparcie śląskiej młodzieży". Udział w projektach jest darmowy, a za okresy udziału w szkoleniu oraz stażu wypłacane są stypendia. Szkolenie w obydwu projektach trwa około 1 miesiąca, a następnie każdy uczestnik odbywa 3-miesięczny staż w firmie / instytucji, którą znajdzie we własnym zakresie lub pozyskanej przez nas bądź przez Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult.

 letowski consulting

|
,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich!” - informacje o projekcie

Firma Vision Consulting sp. z o.o. zaprasza osoby powyżej 30 roku życia, bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo, szczególnie: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku pow. 50 lat. do udziału w projekcie ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich!”

 rynek pracy mini

|
„Sprzedaż – zbuduj strategię, którą wygrasz na rynku” – program młody przedsiębiorca w katowicach

Jak budować strategię sprzedażową i odnosić sukcesy na rynku? Jak skutecznie wyznaczać i realizować cele sprzedażowe oraz jak dobierać narzędzia i kanały sprzedaży? Już 20 lipca w  odbędzie się trzecia odsłona warsztatów z cyklu Akademii Marketingu i Sprzedaży w ramach Programu Młody Przedsiębiorca w Katowicach. Spotkanie organizowane w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach poprowadzi Grzegorz Kurzyp, doradca zarządu Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy za pośrednictwem strony http://bit.ly/AMIS3_20072017. Z uwagi na limit miejsc priorytet będą mieli Młodzi Przedsiębiorcy – właściciele i współwłaściciele, których firmy stowarzyszone są w RIG w Katowicach (więcej informacji: http://bit.ly/DolaczDoRIG).

 amis mini

|
Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 864), stypendia otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek. W tym celu należy zwrócić się do właściwego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty (dodatkowa informacja oraz wzór wniosku do Naczelnika Urzędu Skarbowego znajduje się w zakładce dokumenty). UWAGA! Prawo ubiegania się o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych nie dotyczy uczestników projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

info green

|
Informacja

Informujemy, iż z dniem 1 lipca br. obowiązywać będzie nowy zestaw logotypów stosowanych w projektach finansowanych z UE. W związku z powyższym poniżej zamieszczamy aktualne listy obecności dla projektów: „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach (III)” program RPO WSL - „Znajdź swoje miejsce” – RPO WSL. lista obecności RPOlista obecności ZIT

logo slaskie kolorowe cmyk

|
XV Śniadanie Młodych Przedsiębiorców

Forum Młodych Przedsiębiorców RIG w Katowicach serdecznie zaprasza na kolejne Śniadanie Młodych Przedsiębiorców. Ideą śniadań jest networking oraz okazja do nawiązania współpracy biznesowej między Młodymi Przedsiębiorcami. Zapraszamy również bardziej doświadczonych przedsiębiorców w celu podzielenia się doświadczeniem i poszukania inspiracji do rozwoju własnych firm. Współorganizatorem wydarzenia jest Miasto Katowice.

smp prelegent mini

|
„Moja firma – moja niezależność II” - informacje o projekcie

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. jest realizatorem projektu pn. „Moja firma – moja niezależność II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które nie potrafią znaleźć zatrudnienia bądź nie biorą pod uwagę pracy na etacie, a które dysponując potencjałem przedsiębiorczym, tj. mając pomysł i kompetencje, chcą założyć własną firmę i pracować na własny rachunek. 

gapr mojafirma mini

|
Nabór do projektu „Wyspecjalizowani na starcie”

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza nabór do projektu „Wyspecjalizowani na starcie” w ramach ścieżki zatrudnienia dla 9 osób w tym 5 kobiet (nabór do ścieżki dotacyjnej został zamknięty). Projekt skierowany jest do 20 osób (w tym minimum 11 kobiet) zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria: młodzieży NEET tj.: w wieku 15-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30. urodzin), nie pracujące (tj. bezrobotne lub bierne zawodowo), nie kształcące się (tj. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkolące się (tj. nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

 WNS mini