Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat   Luty 2017
Liczba bezrobotnych: 1249
Stopa bezrobocia (styczeń):
- POLSKA 8,6 %
- ŚLĄSKIE 6,8 %
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 10,1 %

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
„Skuteczny start do zatrudnienia” - zaproszenie do udziału w projekcie

Firma Business Center 1 Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie pn. „Skuteczny start do zatrudnienia”. Projekt jest adresowany do osób powyżej 30 roku życia, spełniających następujące kryteria: osoby zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa śląskiego; osoby bezrobotne, w tym osoby długotrwale bezrobotne lub nieaktywne zawodowo; osoby posiadające niskie kwalifikacje; w tym w szczególności do kobiet, osób w wieku 50 lat i więcej i osób z niepełnosprawnościami.

 skuteczny start mini

|
„Moja firma – moja niezależność” - zaproszenie do udziału w projekcie
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.  w Gliwicach zaprasza do udziału w projekcie  „Moja firma – moja niezależność”. Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą. W ramach projektu 38 osób skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. W uzasadnionych przypadkach wsparcie pomostowe może być przedłużone na kolejne 6 miesięcy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

 gapr

ulotka

 

|
"Nowa szansa-nowa praca", "Szkolenia zawodowe nową drogą na podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji" - zaproszenie do udziału w projektach
Ośrodek Szkoleń Zawodowych "Diagno-Test" Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnych projektach: "Nowa szansa- nowa praca" (osoby bezrobotne, które utraciły zatrudnienie do 6 miesięcy lub są w okresie wypowiedzenia umowy z winy leżacej po stronie zakładu pracy) oraz "Szkolenia zawodowe nową drogą na podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji" (osoby zamieszkujące na terenie woj. ślaskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które ukończyły 18 rok życia, nie prowadzą działalności gospodarczej w tym: właściciele przedsiębiorstw pelniący funkcje kierownicze, jak również wspólnicy a także partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe).

 diagno test

|
Informacja dotycząca zmiany w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2016 r. poz. 645, z późniejszymi zmianami)
Informujemy, że od 01.01.2017r. następuje nowelizacja ustawy wedle której do okresu uprawniającego do zasiłku zalicza się okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana.

logo pup_nowe

|
„Zostań Przedsiębiorcą- wsparcie niepełnosprawnych osób z województwa śląskiego”
Centrum Diagnostyki i Szkoleń sp. z.o.o (Lider Projektu) w partnerstwie z Centrum Doradztwa Unijnego s. c. na podstawie umowy zawartej z Województwem Śląskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach zaprasza do udziału w projekcie: „Zostań Przedsiębiorcą- wsparcie niepełnosprawnych osób z województwa śląskiego”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020.

 cdisz

|

|

kartka 2016

|
Barometr zawodów" 2017 miasto Świętochłowice
"Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka. Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się). Zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców. Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce. Lecz nie tylko. Barometr dostępny jest także na poziomie województw. Zapraszamy do korzystania z wyników!

 barometr graf

BAROMETR