Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Ogłoszenie o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, że w dniach od 27 sierpnia 2018 r. do 28 sierpnia 2018 r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Wnioski należy składać: w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3 lub drogą elektroniczną. Nabór rozpoczyna się 27.08.2018 r. o godzinie 7:00 i kończy 28.08.2018 r. o godzinie 15:00 (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu lub data zarejestrowania pisma w systemie teleinformatycznym Urzędu). Wnioski złożone poza wskazanym terminem i godziną pozostaną bez rozpatrzenia.

 KFS

 
Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, iż, dysponuje kwotą 6550,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym, zgodnym z niżej wymienionymi priorytetami określonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2018 rok: 
 
1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;  (https://barometrzawodow.pl/);
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 
PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW:
 
Środki  KFS otrzymane z PUP pracodawca może przeznaczyć  na:
 
1) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków rezerwy KFS,
2) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
3) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
4) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia,
5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
 
Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:
 
1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5) w przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu,  na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, 
z uwzględnieniem limitów
8) miejsce zatrudnienia pracownika objętego wnioskiem / miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę objętego wnioskiem;
9) korzystanie ze środków KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach;
10) wielkość przedsiębiorstwa.
 
UWAGA:
 
Sugeruje się by wnioskowane kształcenie ustawiczne objęte dofinansowaniem ze środków KFS rozpoczynało się nie wcześniej niż 24.09.2018 r., tak aby urząd zdążył rozpatrzyć wszystkie złożone wnioski zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym oraz zawrzeć wszystkie umowy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, przed rozpoczęciem wnioskowanego kształcenia.

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin KFS
  2. Wniosek KFS
  3. Wzór umowy
  4. Formularz de minimis
  5. Punktacja
  6. Oświadczenie - dane osobowe