Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
„Przeciwdziałamy niepełnosprawności poprzez integrację” - projekt

Na podstawie umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego a Everest Consulting & Szkolenia Marcin Kotas od dnia 01.03.2018r. do 31.08.2019 r. realizuje projekt w ramach Poddziałania 9.1.5. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. „Przeciwdziałamy niepełnosprawności poprzez integrację”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zakłada objęciem wsparciem 24 osób z niepełnosprawnościami z miast: Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie, Świętochłowice.

przeciwdzialamy niepelnosprawnosci mini

 
Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji poprzedzoną diagnozą potrzeb osób objętych wsparciem oraz podjęcie zatrudnienia.
 
Projekt zakłada objęcie 24 uczestników następującym wsparciem:
 
1. Usługi aktywnej integracji – usługi społeczne
  • Trening motywacyjny
  • Trening umiejętności społecznych
  • Indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne
2. Usługi aktywnej integracji – usługi zawodowe
  • Indywidualne doradztwo zawodowe
  • Akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości
  • Trening pomocy w poszukiwaniu pracy
3. Szkolenia zawodowe
 
4. Staże zawodowe (4 miesięczne) dla 18 osób
 
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY, uczestnik projektu otrzyma stypendium za udział w szkoleniu/stażu. 
 
Dofinansowanie projektu z UE: 369 833,38 zł
 
Kontakt:
 
Biuro projektu: 
ul. Narutowicza 7a/3, 40-850 Katowice
nr tel.: (+48) 790 382 587, 730 582 587