Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (sierpień):
- POLSKA 5,8%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,1%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
"Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją" - informacja o studiach podyplomowych

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii ogłasza rekrutację na Studia Podyplomowe Specjalista ds. zarzadzania rehabilitacją. Studia finansowane są w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Lider projektu) w partnerstwie z: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Wrocławskim oraz Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. 

logo uwr res

 
Studia adresowane są w szczególności do: psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie kontaktu z osobą z niepełnosprawnością w rodzinie lub poprzez pracę, pracowników zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli rad pracowniczych i osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy oraz lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek oraz pielęgniarzy.
 
Celem realizacji studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania procesem rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących koordynowania/prowadzenia osoby z niepełnosprawnością przez wszystkie etapy rehabilitacji. Studia podyplomowe mają za zadanie przygotować specjalistów do zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnością. 
 
Czas trwania studiów: 2 semestry; program kształcenia obejmuje 210 godzin dydaktyki
 1. Moduły kształcenia: 
 2. Moduł Prawno-Organizacyjny 
 3. Moduł Medyczny
 4. Moduł Psychologiczny 
 5. Moduł Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Rynku Pracy 
 6. Moduł Zarządzania Procesem Rehabilitacji 
 7. Seminarium
Wykładowcy: psychologowie, lekarze, prawnicy, rehabilitanci
 
Kwalifikacje: 
 
Absolwent Studiów Podyplomowych Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją będzie posiadał kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalające na zarządzanie  procesem rehabilitacji klienta/pacjenta. Osiągnięcie zakładanych efektów  kształcenia  potwierdzone  będzie Świadectwem  ukończenia  studiów podyplomowych.
Kompetencje specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją obejmują: rehabilitację medyczną, zawodową, społeczną, rozwój umiejętności samodzielnego funkcjonowania u klienta, zwiększanie osobistej motywacji do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy, prawo pracy, zabezpieczenie społeczne, umiejętności pozwalające na skuteczne motywowanie środowiska rodzinnego i zawodowego w zakresie pomocy osobie rehabilitowanej. 
 
Na studia podyplomowe Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją na UWr mogą aplikować kandydaci z następujących województw: lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie.
 
Harmonogram rekrutacji:
 
ETAP I
Termin rejestracji internetowej w systemie IRK  https://irka.uni.wroc.pl/: 25.05. - 24.06.2018 r.
Termin składania dokumentów: 28.05. - 25.06.2018 r.
 
Spis wymaganych dokumentów:
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK; 
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów poświadczona notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
 • curriculum vitae (CV) - według szablonu CV Europass ;
 • list    motywacyjny zawierający  uzasadnienie  zainteresowania  ofertą  studiów podyplomowych - motywacja  do  pełnienia  roli  specjalisty  ds.  zarządzania 
 • rehabilitacją;
 • portfolio:  zaświadczenia,  certyfikaty,  osiągnięcia,  dyplomy,  doświadczenia zawodowe związane z pracą z ludźmi (staże, praktyki, wolontariaty) oraz w obszarach, które  mogą  być  pomocne  w  wykonywania  zawodu  specjalisty  ds.  zarządzania procesem rehabilitacji;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku na potrzeby realizacji projektu,
 • oświadczenie o zamieszkaniu.
Dokumenty można składać osobiście w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.   Wrocław ul. Szewska 48 lub przesłać pocztą na adres:
Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
ul. Szewska 48 
50-139 Wrocław 
z dopiskiem: SP Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją
 
Prawidłowa rejestracja w systemie IRK oraz złożenie w wymaganym terminie kompletu dokumentów jest wystarczające by móc wziąć udział w II etapie rekrutacji.
 
ETAP II
30.06.2018 r. - wszystkie osoby, które spełniły wymogi formalne pierwszego etapu rekrutacji wypełniają w Instytucie Psychologii UWr (Wrocław ul. Dawida 1)  Arkusz kompetencji. 
Informacja o zakwalifikowaniu do III etapu rekrutacji będzie widoczna w systemie IRK na indywidualnym koncie Kandydata.
 
ETAP III
1.07.2018 r. - osoby z najwyższą punktacją uzyskaną w Arkusza kompetencji (około 30  osób) przystąpią do rozmowy kwalifikacyjnej.
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do dnia 10.07.2018 r. przez zamieszczenie informacji na indywidualnych kontach Kandydatów w systemie IRK.
 
Kontakt: 
Kierownik studiów: doc. dr Alina Czapiga
Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław
tel.:+48 71 343 28 55
 
Informacje o rekrutacji na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego:
 
Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji i udziału w studiach zawiera REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH „SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA REHABILITACJĄ” realizowanych w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”.