Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (lipiec):
- POLSKA 5,9%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
„Nowe perspektywy. Szkolenia zawodowe szansą na uzyskanie zatrudnienia!” 

Ośrodek Szkoleń Zawodowych "DIAGNO-TEST" Sp. z o. o. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Nowe perspektywy. Szkolenia zawodowe szansą na uzyskanie zatrudnienia!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a także o rozpropagowanie przez pracowników urzędu informacji o bezpłatnych kursach i szkoleniach. 

 nowe perspektywy mini

 
Projekt jest realizowany w okresie od 1 listopada 2017 do 31 października 2019. Grupę docelową stanowią osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przynależące do jednej z grup: 
  • Przedsiębiorstw sektora MŚP;
  • Przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne;
  • Przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej;
  • Przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej; ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących).
Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do osób w wieku 18-64 lata, z obszaru województwa śląskiego  (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenie stosunku pracy lub pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne / odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej / znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarczej.