Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (sierpień):
- POLSKA 5,8%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,1%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
„RESTART” - informacje o projekcie

Fundacja Domena Rozwoju w Gliwicach oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zapraszają do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich pn. „RESTART”. Celem głównym projektu jest nabycie nowych lub zwiększenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez 30 osób - pracowników MŚP; przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu z terenu woj. śląskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez 18 uczestników projektu i rozpoczęcie działalności gospodarczej przez 12 uczestników projektu do 30.06.2019.

 restart

 
Uczestnictwo w Projekcie obejmuje wszystkie etapy związane z realizacją niniejszego Projektu, tzn. proces rekrutacji i korzystania ze wsparcia szkoleniowo-doradczego, wnioskowanie o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe (szkoleniowo-doradcze i finansowe) lub szkolenia zawodowe wraz z egzaminami oraz subsydiowane zatrudnienie.
 
Jakie wsparcie?
 
Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
 1. Dla wszystkich uczestników diagnozę potrzeb uczestników projektu i opracowanie Indywidualnych Planów Działań - 5h/osobę.
 2. W zależności od wyboru uczestnika oraz ustaleń w ramach IPD: ścieżkę dotacyjną mającą na celu rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub ścieżkę szkoleniową ukierunkowaną na uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych i uzyskanie zatrudnienia subsydiowanego.
Działania projektowe skierowane do osób korzystających ze ścieżki dotacyjnej mającej obejmują:
 1. I Etap – szkolenie „Prowadzę firmę” - 40h. Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe składające się z książki, notesu, długopisu;
 2. II Etap - doradztwo z zakresu planowania działalności gospodarczej –śr. 12 h na osobę;
 3. III Etap – pomoc w wypełnieniu biznes planu i jego weryfikacja formalna – 12 h na osobę;
 4. IV Etap - wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, finansowe wsparcie pomostowe, doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji – udzielane w ramach niniejszego projektu po ukończeniu Etapu I, II i III, w postaci:
 • wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (dotacja inwestycyjna) dla 12 uczestników projektu w wysokości maksymalnie 23.398,68 PLN,
 • podstawowego wsparcia pomostowego w postaci środków finansowych dla 12uczestników projektu w wysokości maksymalnie 1.850,00 PLN miesięcznie w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • przedłużonego wsparcia pomostowego w postaci środków finansowych dla 12 uczestników projektu w wysokości maksymalnie 1.850,00 PLN miesięcznie w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • doradztwa z zakresu efektywnego wykorzystania dotacji (5h na osobę)
Działania projektowe skierowane do osób korzystających ze ścieżki ukierunkowanej na uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych i uzyskanie zatrudnienia subsydiowanego obejmują:
 1. Szkolenia zawodowe – obejmują szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe o śr. liczbie godzin 100 na 1 osobę dla 18 osób oraz egzaminy zewnętrzne i uzyskanie certyfikatów potwierdzających uzyskanie odpowiednich kwalifikacji. Wszystkim uczestnikom pokryte zostaną koszty badań lekarskich oraz zakupu odzieży roboczej. Dla niepracujących Uczestników przewidziano stypendium szkoleniowe.
 2. Subsydiowane zatrudnienie dla 18 uczestników przez okres 12 miesięcy.
Planowane efekty:
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 30 osób
 • Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 30 osób
 • Odsetek uczestników, którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie – 50%
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.