Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (lipiec):
- POLSKA 5,9%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Ogłoszenie o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, że w dniach od 16 października do 18 października 2017 r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Wnioski należy składać: w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3 lub drogą elektroniczną. Nabór rozpoczyna się 16.10.2017 r. o godzinie 7:00 i kończy 18.10.2017 r. o godzinie 15:00 (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu lub data zarejestrowania pisma w systemie teleinformatycznym Urzędu). Wnioski złożone poza wskazanym terminem i godziną pozostaną bez rozpatrzenia.

 KFS 2017 nabor 2 mini

 
Środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznawane będą pracodawcom spełniającym jednocześnie co najmniej jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz co najmniej jeden z priorytetów Rady Rynku Pracy.
 
Priorytety Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w 2017 roku:
 1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe (sekcja C PKD), transport i gospodarka magazynowa (sekcja H  PKD) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q PKD);
 2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; (https://barometrzawodow.pl/);
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków rezerwy KFS w 2017 roku:
 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego, osób które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury),
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych,
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 978).
PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW:
 
Środki  KFS otrzymane z PUP pracodawca może przeznaczyć na:
 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków rezerwy KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia,
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:
 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami MRPiPS wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność dofinansowywanych działań  z ustalonymi priorytetami Rady Rynku Pracy wydatkowania środków KFS na dany rok
 3. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 4. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 5. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 6. w przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 7. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 8. miejsce zatrudnienia pracownika objętego wnioskiem / miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę objętego wnioskiem;
 9. korzystanie ze środków KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach;
 10. wielkość przedsiębiorstwa.
Uwaga!
 
Pracodawca przed złożeniem wniosku zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem dotyczącym zasad przyznawania pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy w Świętochłowicach w 2017 r.
 
UWAGA:
 
Z uwagi na nowe zasady rozpatrywania wniosków, określone w Regulaminie przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków KFS przez PUP w Świętochłowicach, sugeruje się by wnioskowane kształcenie ustawiczne objęte dofinansowaniem ze środków KFS rozpoczynało się nie wcześniej niż 01.11.2017r., tak aby urząd zdążył rozpatrzeć wszystkie złożone wnioski zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym oraz zawrzeć wszystkie umowy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, przed rozpoczęciem wnioskowanego kształcenia.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin KFS
 2. Wniosek KFS
 3. Wzór umowy
 4. Formularz de minimis
 5. Punktacja