Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (lipiec):
- POLSKA 5,9%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
„SPNT z biznesem” - informacje o projekcie
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., Operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, informuje o realizacji projektu „SPNT z biznesem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL). Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i przybliżenie do rynku pracy 60 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia (od dnia 30. urodzin) znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z obszaru subregionu centralnego, prowadząca do zwiększenia ich szans na tym rynku i uzyskania przez nich samozatrudnienia do końca 04/2019 roku. 

SPNT mini

 
Uczestnikami projektu jest 60 osób (w tym minimum 32 kobiety) mieszkańców subregionu centralnego woj. śląskiego, w wieku powyżej 30 lat (od dnia 30. urodzin), bezrobotnych lub biernych zawodowo, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
  • osoby powyżej 50. r.ż.,
  • kobiety ( w tym powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.
W ramach projektu oferujemy następujące wsparcie:
  • bezpłatne szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
  • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności (dotacja) ok. 25 000,00 zł/osobę,
  • wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone wypłacane przez 6 lub 12 miesięcy
  • po rozpoczęciu działalności gospodarczej w wysokości 2 000,00 zł/miesiąc/osobę, połączone z doradztwem specjalistycznym.
Rekrutacja do projektu ogłoszona zostanie na przełomie października i listopada 2017 r. Dokumenty rekrutacyjne Kandydatów przyjmowane będą w Biurze Projektu w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym. Pełna treść ogłoszenia o naborze zamieszczona zostanie na stronie internetowej projektu: www.spnt.sosnowiec.pl/index.php?page=aktualnosci-4 (ogłoszenia o naborze znajdują się w zakładce Aktualności).