Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (lipiec):
- POLSKA 5,9%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Projekt Szlifowanie diamentów – Młodzież NEET z województwa Śląskiego brylantami rynku pracy – II edycja
Keystone Consulting Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie osoby młode, pozostające bez pracy, osoby z obszaru województwa śląskiego, w przedziale wiekowym od 18-29 lat zaliczające się do kategorii NEET (tzn. osoby bezrobotne – niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy lub osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się/nie szkoliły w okresie 4 ostatnich tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), należące w szczególności do jednej lub więcej z poniższych grup: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby pozostające bez pracy przez okres ponad 6 miesięcy. Więcej informacji można znaleźć tutaj

 szlifowanie diamentow

 
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych osób pozostających bez pracy, szczególnie tych, którzy nie uczestniczą w dalszym kształceniu. Projekt dedykowany będzie 120 osobom w wieku od 18 do 29 lat. Okres realizacji projektu przypada na okres od 1 września 2017 r. do 31 października 2018 r.
 
W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące wsparcie
 • indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne,
 • grupowe poradnictwo zawodowe realizowane w formie warsztatów „Aktywne poszukiwanie pracy”,
 • stałe wsparcie aktywizujące/motywujące,
 • szkolenia zawodowe,
 • podczas szkoleń: materiały dydaktyczne, catering, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem,
 • egzamin zewnętrzny lub akredytowany,
 • 3-miesięczny płatny staż po odbyciu szkolenia,
 • podczas staży: badanie lekarskie, szkolenie BHP, wsparcie opiekuna stażysty, zwrot kosztów dojazdu,
 • możliwość podjęcia zatrudnienia.
Grupa docelowa 120 (75 K i 45M) osób z obszaru województwa śląskiego, w przedziale wiekowym od 18-29 lat zaliczające się do kategorii NEET (tzn. osoby bezrobotne – niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy lub osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się/nie szkoliły w okresie 4 ostatnich tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), należące w szczególności do jednej lub więcej z poniższych grup:
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby pozostające bez pracy przez okres ponad 6 miesięcy.
Do grupy docelowej zaliczają się osoby, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, kwalifikacji i kompetencji w postaci szkoleń, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.