Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (lipiec):
- POLSKA 5,9%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
"Pierwszy biznes - Wsparcie w Starcie"
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego po raz kolejny uruchomiły preferencyjny program pożyczkowy Pierwszy biznes-Wsparcie w starcie, którego celem jest pomoc osobom bezrobotnym w stworzeniu własnej firmy. Pożyczki udzielane są przez Towarzystwo Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE SA). Na stronie www.tise.pl znajduje się pełny opis projektu wraz z wnioskiem pożyczkowym i kompletem załączników.

 start2

 
Dla kogo ?
 • osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy
 • przedsiębiorców chcących zatrudnić osoby bezrobotne
 • absolwentów szkół średnich i wyższych (I i II stopnia) w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu/ daty ukończenia szkoły i studentów ostatniego roku, którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej

Na co ?

 • na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej
 • lub na stworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej

Warunki preferencyjnych pożyczek

 • wartość pożyczki do ok. 87 tys. zł czyli do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia
 • wartość pożyczki na zatrudnienie osoby bezrobotnej do ok. 26 tys. zł czyli do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia
 • okres spłaty do 7 lat
 • karencja w spłacie rat kapitałowych-do 12 miesięcy
 • atrakcyjne oprocentowanie: 0,44% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP)
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki-weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie co najmniej jednej osoby fizycznej

Kontakt
511 985 590, 22 636 07 40