Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (lipiec):
- POLSKA 5,9%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
„Nowe kompetencje - nowa praca z SPNT” - informacja o projekcie

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., Operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, informuje o realizacji projektu „Nowe kompetencje- nowa praca z SPNT” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL). Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 31 (19 Kobiet i 12 Mężczyzn) osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem, z terenu woj. śląskiego  prowadząca do znalezienia zatrudnienia oraz samozatrudnienia do końca 05.2019. 

 arl logo

 
Cel zostanie zrealizowany poprzez 2 ścieżki wsparcia: 

1. Ścieżka pośrednictwa przewiduje realizację wsparcia doradcy zawodowego, szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, szkolenia z zakresu kompetencji miękkich oraz pośrednictwo pracy; 

2. Ścieżka dotacyjna to realizacja wsparcia doradcy zawodowego, szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwa w opracowaniu biznesplanu dla planowanej działalności i wsparcie finansowe w formie dotacji bezzwrotnej. 

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia, których zakres będzie dostosowany zgodnie z indywidualną diagnozą potrzeb Uczestników Projektu, tj.:
wsparcia doradcy zawodowego z przygotowaniem Indywidualnego Planu działania,
szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje/umiejętności, pośrednictwo pracy, szkoleń z zakresu kompetencji miękkich,
kompleksowe wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej (wsparcie finansowe połączone ze wsparciem doradcy zawodowego, oficera dotacyjnego oraz szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej). 

Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy; pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP, pracownicy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacji, pracownicy  przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, pracownicy przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej z terenu woj. śląskiego. Jednocześnie osoby te zamieszkują (w rozumieniu KC), pracują lub uczą się na terenie woj. śląskiego. 

Okres realizacji projektu: 01.08.2017- 31.05.2019

http://www.spnt.sosnowiec.pl/o-projekcie-5