Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Marzec 2018
Liczba bezrobotnych: 919
Stopa bezrobocia (luty 2018):
- POLSKA 6,8%
- ŚLĄSKIE 5,3%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 8,1%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Ogłoszenie o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, że w dniach od 30 maja do 1 czerwca 2017 r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Wnioski należy składać: w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3, pokój nr 8 lub drogą elektroniczną. Nabór rozpoczyna się 30.05.2017 r. o godzinie 7:00 i kończy 01.06.2017 r. o godzinie 15:00 (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu lub data zarejestrowania pisma w systemie teleinformatycznym Urzędu). Wnioski złożone poza wskazanym terminem i godziną pozostaną bez rozpatrzenia.

 KFS 2017 nabor 2 mini

 
Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, iż, dysponuje środkami z przeznaczeniem na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym, zgodnym z niżej wymienionymi priorytetami określonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2017 rok: 
 
1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe (sekcja C PKD), transport i gospodarka magazynowa (sekcja H  PKD) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q PKD);
2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; (https://barometrzawodow.pl/);
3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 
PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW:
 
Środki  KFS otrzymane z PUP pracodawca może przeznaczyć  na:
1) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków rezerwy KFS,
2) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
3) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
4) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia,
5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
 
Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:
 
1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5) w przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7) miejsce zatrudnienia pracownika objętego wnioskiem / miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę objętego wnioskiem;
8) korzystanie ze środków KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach;
9) wielkość przedsiębiorstwa.
 
Uwaga!
 
Pracodawca przed złożeniem wniosku zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem dotyczącym zasad przyznawania pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy w Świętochłowicach w 2017 r.
 
UWAGA:
 
Z uwagi na nowe zasady rozpatrywania wniosków, określone w Regulaminie przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków KFS przez PUP w Świętochłowicach, sugeruje się by wnioskowane kształcenie ustawiczne objęte dofinansowaniem ze środków KFS rozpoczynało się nie wcześniej niż 01.07.2017r., tak aby urząd zdążył rozpatrzeć wszystkie złożone wnioski zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym oraz zawrzeć wszystkie umowy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, przed rozpoczęciem wnioskowanego kształcenia.

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin KFS
  2. Wniosek KFS
  3. Wzór umowy
  4. Formularz de minimis
  5. Punktacja