Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Marzec 2018
Liczba bezrobotnych: 919
Stopa bezrobocia (marzec 2018):
- POLSKA 6,6%
- ŚLĄSKIE 5,1%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,5%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
UWAGA ! Rozpoczęliśmy realizację projektu RPO !

Zapraszamy osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach (III)”. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Świętochłowicach jako bezrobotni, dla których został ustalony I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

 aktywizacja 30 plus 2017 mini

 
W ramach projektu zaplanowano formy wsparcia m. in. takie jak:

SZKOLENIA INDYWIDUALNE 
osoby bezrobotne - 32 3462 712

STAŻE 
pracodawcy - 32 3462 720, 721
osoby bezrobotne - 32 3462 715, 716, 736, 737, 748, 749

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
osoby bezrobotne - 32 3462 714

REFUNDACJE KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
pracodawcy - 32 3462 714

szkolenia Misc Download icon wniosek do pobrania
staże Misc Download icon wniosek do pobrania
dotacje Misc Download icon wniosek do pobrania
refundacje Misc Download icon wniosek do pobrania

Dodatkowo w projekcie przewidziano możliwość refundacji kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.