Wyszukiwanie

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

Baza Informacyjna

Statystyki

stat   Wrzesień 2016
Liczba bezrobotnych: 1242
Stopa bezrobocia (sierpień):
- POLSKA 8,4 %
- ŚLĄSKIE 6,8 %
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 10,3 %
|
Doradztwo specjalistyczne ROPS Katowice
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przypomina o realizowanym doradztwie specjalistycznym z zakresu ekonomii społecznej w obszarach: wprowadzenie ekonomii społecznej do dokumentów strategicznych, stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, tworzenie lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych. UWAGA! Doradztwo z ww. zakresów realizowane będzietylko do końca listopada br.

rops

|
„Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w woj. śląskim” - informacje o projekcie
Firma Business School od dnia 01.10.2016r. rozpoczęła realizację drugiego projektu pt. „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w woj. śląskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu aktywizację osób w wieku powyżej 30 r. ż. (od dnia 30-tych urodzin) o niskich kwalifikacjach chcących podjąd zatrudnienie.

bs mini

|
Projekt Zostań księgową ! Znajdź nowy zawód ! Zdobądź wymarzoną pracę!
Centrum Diagnostyki i Szkoleń z Nakła Śląskiego zaprasza kobiety powyżej 30 roku życia z terenów woj. śląskiego  do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W szczególności zaprasza kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka oraz kobiety niepełnosprawne.

cdisz


ulotka

|
Informacje o projekcie „Zainwestuj w siebie, sukces w zasięgu ręki”
Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób o niskich kwalifikacjach, a w szczególności kobiet, osób po 50 roku życia oraz osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących na terenie województwa śląskiego. Okres realizacji projektu: 1 września 2016 r. – 28 lutego 2018 r. Projekt jest realizowany pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

zainwestuj w siebie mini

|
"Ku lepszej szychcie" - informacje o projekcie
Firma Spectrum Consulting realizuje projekt "Ku lepszej szychcie" w ramach Poddziałania 7.4.2 RPO WSL. Działania w ramach projektu skierowane są do pracowników lub byłych pracowników GRUPY KAPITAŁOWEJ KOPEX, pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa śląskiego którzy: utracili zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

spectrum logo

|
"Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudniania wspomaganego osób niepełnosprawnych"
Stowarzyszenie FAON prowadzi rekrutacje do projektu: ,,Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudniania wspomaganego osób niepełnosprawnych,, Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym (w przypadku osób z niepełnosprawnością  01-U projekt obejmuje także osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności), w przedziale wiekowym 18-55, nie ubezwłasnowolnione. 
 

trener pracy

|
Spotkanie rekrutacyjne dla firmy Jobxion
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wspólnie z holenderską agencją pracy tymczasowej Jobxion organizuje spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się w siedzibie WUP w Katowicach. Pracodawca poszukuje kandydatów na następujące stanowiska: stolarz, hydraulik, dekarz, spawacz TIG oraz cieśla szalunkowy, z min. rocznym doświadczeniem zawodowym na jednym z ww. stanowisk oraz czynnym prawem jazdy kat. B. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub holenderskiego jest mile widziana, ale nie jest wymogiem koniecznym. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o nawiązanie kontaktu ze śląską kadrą EURES pod nr telefonu 32 757 33 91.

 jobxion mini

|
Projekt „Adepci Śląskiego Rzemiosła”
Projekt „Adepci Śląskiego Rzemiosła” realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016 do 30.04.2018 roku. 

 adepci

ulotka, plakat